blood-pressure1

همزمان با تبدیل بیماری قلبی به نخستین علت دلیل مرگ و میر دربسیاری از نقاط دنیا ، پژوهشگران در پی  شیوه هایی برای کم کردن عوامل خطر و شناسایی علائم جدید برای تشخیص زود هنگام این بیماری هستند .

در تحقیقات جدیدی که در شماره ی ماه مارس مجله ی The American Journal of Medicineمنتشر خواهد شد، تفاوت فشارخون سیستولیک بین دو دست (فشار خون بازویی) در مصارف کلینیکی بعنوان یک شاخص بالینی ساده برای تشخیص خطر وقوع حوادث قلبی عروقی در آینده معرفی گردید.

در حالیکه فشارخون به عنوان معیاری برای سلامت در اندازه گیریهای پزشکی بکار می رود ، اکثر اندازه گیریها با استفاده از یک بازو صورت می گیرد. اندازه گیری فشارخون Interarm  یا بازویی شامل دو بار قرائت فشارخون از دو دست است. افزایش اختلاف فشارخون سیستولیک بین دو دست زمانی معنی دار است که بنا به تعریف این اختلاف10 میلی متر جیوه یا بیشتر باشد .

در حالیکه دانشمندان به ارتباط بین فشارخون بازویی و خطرات قلبی عروقی ظنین بودند اما اطلاعات کافی در حمایت از این فرضیه تا امروز چندان موجود نبود.

در این تحقیق از 3390 فرد 40 ساله و مسن تر ثبت نام شد. تمام این افراد در ابتدای تحقیق به هیچ یک از بیماریهای قلبی-عروقی مبتلا نبودند، اما محققین دریافتند شرکت کنندگانی که تفاوت فشارخون بازویی آنها بیشتر است  نسبت به کسانی که این اختلاف در آنها کمتر از ده میلی متر جیوه است در آینده در معرض خطرات بیشتری از حوادث قلبی عروقی هستند.

 دکتر Weinbergاز انیستیتو مراقبت های قلبی،عروقی وسکته می گوید : در این مطالعه ی بزرگ آینده نگر و کوهرت روی جامعه ای از مردان و زنان میانسال که به بیماریهای قلبی عروقی مبتلا نبودند، مشخص گردید که افزایش تفاوت فشارخون سیستولیک بازویی تقریباٌ در ده درصد این افراد وجود دارد که با افزایش فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی عروقی مرسوم در ارتباط می باشند.

او می افزاید : علاوه براین، افزایش اختلاف فشارخون سیستولیک بین دو بازو با افزایش خطر وقوع حوادث قلبی-عروقی مستقل از فاکتورهای خطر قلبی-عروقی مرسوم، در ارتباط است. محققین همچنین دریافتند شرکت کنندگانی با میزان اختلاف فشارخون بازویی بیشتر، مسن تر بوده و بیشتر به بیماریهایی نظیر دیابت ، فشارخون سیستولیک بالا و کلسترول تام بالا مبتلا می باشند .

بر اساس این یافته ها، محققین پیشنهاد می کنند که پزشکان خوانش فشارخون هر دو بازو را مورد توجه قرار دهند تا خوانش های صحیح تری امکان پذیر شده و هرگونه اختلاف معنی دار بین مقدار فشارخون دو بازو مورد توجه قرار گیرد .

دکتر Weinberg  می گوید: حتی تفاوت متوسطی در اندازه گیریهای کلینیکی فشارخون سیستولیک در اندام های فوقانی انتهایی منعکس کننده ی افزایش خطر وقایع قلبی عروقی است .

این تحقیق از ارزش بالقوه ی شناسایی تفاوت فشارخون سیستولیک  بازویی به عنوان یک شاخص بالینی ساده از افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی حمایت می کند .

منبع-http://diabetestma.org/