diabetes-blood-test

چطور اندازه انسولین خود را با اندازه ورزش روزانه تان میزان می کنید؟در خیلی از مواردی که در مورد  میزان  اندازه انسولین برروی میزان آن با اندازه غذایی که یک شخص می خورد، میزان می شود درصورتیکه اندازه  ورزش فرد تأثیر خیلی زیادی  برجذب انسولین  دارد.

 

همه  ما می دانیم که فعالیت فیزیکی بر مقدار قندخون موثر است. اما کدام دستگاه قند سنج دارای روش ساده ای برای وارد کردن مقدار انجام ورزش شما در حافظه ی دستگاه است؟ یا کدام پمپ انسولین  مقدار  انجام ورزش را برای تنظیم  دوز انسولین در نظر می گیرد؟ اصلاً کدام دفترچه ی یادداشت روزانه برای افراد دیابتی فضای کافی برای گزارش مقدار فعالیت  فیزیکی دارد؟

نویسنده ی این مقاله Gary Scheinerمی گوید: فقدان توجه به فعالیت فیزیکی برای تعیین دوز انسولین  یک مشکل واقعی است زیرا ورزش تأثیر چشمگیری بر سطح هورمونهای بدن و حساسیت  بدن به انسولین  دارد.

 هنگامیکه میزان فعالیت  شما افزایش می یابد، شما نیاز خواهید داشت که دوز انسولین bolusیا انسولینی که در هنگام صرف غذا تزریق می شود را کاهش دهید، هنگامیکه فعالیت روزانه ی شما نسبت به حالت  عادی کمتر می شود دوز انسولین bolusرا باید افزایش دهید. متاسفانه  ابزارتکنیکی خوبی برای تنظیم مقدار انسولین bolusبا میزان فعالیت بدنی وجود ندارد.

اگر از پمپ انسولین استفاده می کنید شما می توانید مقدار انسولین پایه را در زمانهای کوتاه با استفاده از ویژگی روی دستگاه که temporary basal rateنام دارد کم یا زیاد کنید. تنظیم مقدار دوز انسولین  برای هر نوع فعالیت  خاص با آزمون و خطا قابل انجام است. هنگامیکه از پمپ انسولین استفاده می کنید  داشتن مقداری کربوهیدرات زود هضم  یا میان وعده برای مقابله با افت قندخون به هنگام ورزش ضروری است.

چه از پمپ انسولین استفاده کنید و چه نکنید وظیفه ی شما تصمیم گیری در مورد مقدار انسولین متناسب با فعالیت بدنی و میزان غذای مصرفی تان است، این کار احتمالاً ساده تر ازشمارش کربوهیدرات خواهد بود.

منبع-http://diabetestma.org