پژوهشگران مي‌گويند رنگ‌هاي هشداردهنده حشرات مي‌توانند به كشف داروهاي جديد براي بيماري سخت همچون سرطان و امراض مناطق حاره‌يي كمك كنند.
سوسك‌هاي با رنگ روشن يا لاروهاي پروانه كه روي يك گياه در حال جويدن غذا هستند مي‌توانند نشانه وجود تركيبات شيميايي فعال عليه خطوط سلولي سرطاني و بيماري‌هاي انگلي حاره‌يي باشند.

پژوهشگران موسسه تحقيقات حاره‌يي اسميت سونيان در پاناما در اين باره خاطر نشان كردند چنين سرنخ‌هايي مي‌توانند سرعت كشف داروهاي جديد و ايجاد بينشي درباره روابط اكولوژيك بين گياهان حاره‌يي – جنگلي و حشراتي را كه از آنها تغذيه مي‌كنند افزايش دهد.

تود كاپسون،‌ پژوهشگر شيمي در اين موسسه مي‌گويد: اين يافته‌ها به طور فوق‌العاده‌اي شگفت‌انگيز و مهم هستند. نتايج اين تحقيق مي‌تواند تاثيرات مستقيم و مثبتي روي آينده درمان‌هاي پزشكي براي بسياري از بيماري‌ها در سرتاسر جهان داشته باشد.

براي اين تحقيق، دانشمندان از گياهاني بهره گرفته‌اند كه تاكنون تركيبات ضدسرطاني آنها شناخته شده است؛ آنهايي كه ثابت شده عليه برخي از انگل‌هاي خاص ناقل بيماري فعال هستند و گياهاني كه چنين فعاليتي ندارند.

اين پژوهش نشان داد كه لاروهاي سوسك‌ها و پروانه‌ها با رنگ‌هاي هشدار دهنده روشن به ميزان قابل توجهي روي گياهان بيشتر مشاهده مي‌شوند كه اين گياهان حاوي تركيبات فعال عليه بيماري‌هاي خاص از جمله سرطان سينه و مالاريا هستند؛ اما در مورد گياهاني كه چنين خواصي ندارند، اين تاثير ديده نمي‌شود.

اين تحقيق هم‌چنين نشان مي‌دهد كه حفاظت از جنگل‌هاي حاره‌يي د رتمام سطوح به طور بالقوه مزاياي بي شماري براي سلامت انسان دارد.