1016420_666381406755946_336358419_n

طی سالهای اخیر در آمریکا با استفاده از طی کردن 12پله انجمن معتادین گمنام مجتمع هایی شکل گرفتند که معتادین در آن تا 3 سال زندگی می کردند و طی مراحل خاص باز توانی شده و پرورش می یافتند. این مجتمع ها را نباید با سیستم هایی مثل آنچه که در قرچک ورامین وجود داشت اشتباه گرفت. در این محل ها تدابیر خاصی اندیشیده شده بود که طی آن معتاد از نظر اجتماعی، شخصیتی، رفتاری و هیجانی کلا تغییر یابد. در واقع Tc یک برنامه سازمان یافته با تاکید بر کمک به خود مسئولیت پذیری اجتماعی، رشد شخصیتی و استفاده از فشار هم گروه ها برای این تغییرات است، اولین درمانگر و معلم خود Tc است که اجتماعی شامل محیط اجتماعی، هم گروه ها و اعضای کار درمانی را شامل می شود که هم خود آن موجب تغییر می شود.

نگاه Tc به اختلال

سوء مصرف مواد اختلال کامل شخصی ازجنبه های شناختی، رفتاری، خلقی، به همراه مشکلات طبی و تفکر به هم ریخته و سیستم ارزش گذاری ضد اجتماعی است، مشکل خود شخص است نه دارو، اعتیاد علامت است.

نگاه Tc به شخص

از ابعاد اختلال روانی یا عیوب اجتماعی شدن قابل تفکیک است، اما اکثر مدد جویان در این نقاط با هم شریک هستند.فرآیند کند شدن در اجتماع، مهارت های ضعیف عاطفی_شناختی، رفتار غیر بالغ، عدم اعتماد به نفس از طبقات تضعیف شده اجتماع هستند، ظرفیت پایینی در تحمل ناراحتی دارند، کنترل در مقابل شوک ضعیف است، قضاوت مختل و بازی دادن و دروغ گفتن به اطرافیان در آن ها وجود دارد.

دیدگاه Tc به زندگی سالم

صداقت، مسئولیت، اتکا به خود، حس مسئولیت در مقابل هم گروه، خانواده، اجتماع و گذشته است.

دیدگاه Tc به بهبودی

تغییر رفتاری بدون بصیرت ناممکن است، بصیرت بدون تجربه ی ثبات، تجربه در گروه، ارتباط با هم گروه، رژیم روزانه کاری، جلسه، سمینارهای مختلف که همگی با فرد درگیر می شود، اجتماع به عنوان روش بازتوانی و پرورش برای Tc مطرح است. اجتماع هدفمند، استفاده از نقش های فعال فردی، بازتاب های رفتاری اعضای گروه، ارزش های مشترک، بیان آزاد حسی.

منبع- آنلاین سلامت