چرا همیشه انگشتان من سرد است؟

چرا همیشه انگشتان من سرد است؟