م

نحوه رفتار ما در طی زندگی در اجتماع و با سایر اشخاص قطعا بیانگر تربیت و ارزشهای خانوادگی ماست. اینکه ما و بچه هایمان در جاهایی غیر از خانه  چطوری رفتار می کنیم و یا چه معیارهایی خواهیم داشت به نحوه تربیت خانوادگی ما رابطه تنگاتنگی  دارد. بنابراین لازم است که به این مهارتها و بعضی وقتها به طرز رفتارمان در جامعه بیشتر نظربیفکنیم 

چگونه

1-ارزش های خانواده باورها و راه های زندگی هستند که به وسیله ی محیط خانواده به افراد منتقل می شوند و این انتقال، به افراد در زندگی در جهان خارج از خانواده کمک می کند. در خانواده، این ارزش ها به فعالیت های افراد جهت می دهد و اعضای خانواده، در جامعه نیز بر همین ارزش ها پایبند می مانند. برای داشتن جامعه ای سالم، خانواده اولین واحدیست که باید بدان توجه کرد. اگر ارزش های خانواده درست و قابل اتکا باشند، حتما مورد استقبال قرار می گیرند و یا حد اقل مورد توجه افراد واقع می گردند. ارزش های خانواده به همان اندازه که می توانند روی جامعه تاثیر مثبت بگذارند می توانند منفی نیز باشند. اگر این ارزش ها ظالمانه، سود جویانه و ضد منافع عموم مردم باشند، سبب آشفتگی در جامعه می شوند. زیرا کسانی که از این ارزش ها تبعیت می کنند، زیر سلطه ی ظلم قرار می گیرند و در جامعه هرج و مرج به پا می کنند.

2-رفتار اعضای خانواده در خارج، برای مثال در جامعه، ارزش های خانواده یشان را نشان می دهد.
اگر آن ها خودخواهانه رفتار کنند، نشان می دهند که این رفتار را از خانواده ی خود به ارث برده اند، مگر اینکه عامل دیگری باشد که بیش از خانواده بر روی آن ها تاثیر بگذارد.

3-اعضای خانواده باید از عقاید یکدیگر مطلع شوند. عقاید اعضای خانواده درباره ی اتفاقاتی که در جامعه روی می دهد بسیار مهم است.
اگر آن ها بدون هیچ گونه پیش زمینه و آگاهی، اظهار نظر کنند، نشان می دهد که در خانواده فرصت تبادل عقاید نداشتند.

4-مشاهده ی نحوه ی برخورد اعضای خانواده با سایر افراد جامعه نیز می تواند نشان دهد ارزش های آن جامعه کدامند.
اگر اعضای خانواده، با غریبه ها همانند آشنایان خود رفتار کنند، نشان دهنده ی این است که در آن خانواده ارزش هایی از قبیل احترام متقابل از اهمیت بسیاری برخوردار است.

5-همچنین نحوه ی برخورد اعضای خانواده در کارهای روزمره با یکدیگر، ارزش های آن خانواده را نشان می دهد.

6-اگر تقلب کردن برای کودکان آسان باشد و به راحتی امضای والدین خود را زیر دعوت نامه ی مدرسه جعل کنند، و حتی بعد از شکست هیچ گونه نشانه ای از پیشرفت در آن ها دیده نشود، به ما نشان می دهد که چقدرخانواده روی صداقت، راستی و پندگیری از اشتباهات تاثیرگذار است. اگر فردی از راه درست کسب و کار کند، نشان میدهد که خانواده، او را به سمت ارزش هایی سوق داده است که سبب می شود به جای این که با تقلب پول در آورد، ترجیح می دهد که تلاش کند.

نکات و هشدارها

علاوه بر این، موارد بسیاری وجود دارند که ارزش های یک خانواده را عیان می کنند. برای مثال، عقیده ی یکی از اعضا درباره ی سایر مردم و بدبینی آن ها به دیگران، نشان می دهد که آن ها کمتر به فکر رفتار و اعمال خویشند و بیشتر به دنبال عیب جویی از دیگرانند. درمقابل اگر اعضا خوبی ها را بیشتر از بدی ها ببینند، این نشان دهنده ی وجود ارزش های مثبت در آن خانواده است.

منبع-http://phow.ir