Hand_zur_Abmessung_2D4D

یک تحقیق جدید که در مجله Rheumatology به چاپ رسیده است بیانگر این است که هرچقدر اندازه  ارتفاع  انگشت سبابه به انگشت انگشتری کمتر باشد احتمال بوجود امدن ساییدگی و آرتروز در مفصل زانو و احتیاج به عمل تعویض مفصل در آن زیادتر خواهد شد.

ساییدگی مفصلی یکی از مشکلات سلامت بهداشتی است که معمولا با درگیر کردن مفاصل ران و زانو میتواند موجب مشکلات زیادی برای بیمار شود. مطالعات انسان شناسی که از قبل انجام شده نشان میدهد که نسبت طول انگشت سبابه به طول انگشت انگشتری در زن و مرد متفاوت است. این نسبت در مردان کمتر از زنان است.

در یک مطالعه جید محققان استرالیایی سعی کرده اند که ارتباط این نسبت را با بروز آرتروز بررسی کنند. آنها دست بیش از 14 هزار فرد میانسال را بررسی کردند و سپس فراوانی انجام اعمال جراحی تعویض مفصل ران و تعویض مفصل زانو در بین سال های 2001 و 2011 را از آمار های بهداشتی رسمی آن کشور استخراج نمودند.

در این پیگیری ده ساله 580 نفراز افراد مورد مطالعه نیاز به انجام جراحی تعویض مفصل زانو و 499 نفر نیاز به جراحی تعویض مفصل ران پیدا کردند. محققان دریافتند که نسبت پایین طول انگشت سبابه به انگشتری در این افراد نسبت مستقیمی با فراوانی انجام عمل جراحی تعویض مفصل زانو داشت ولی این ارتباط در جراحی تعویض مفصل ران دیده نشد.

نسبت طول انگشتان با احتمال بروز آرتروز و عمل جراحی تعویض مفصل متعاقب آن، صرفنظر ار اینکه بررسی طول انگشتان در کدام دست انجام گرفته بود ارتباط مستقیمی را نشان داد با این حال این ارتباط، وقتی اندازه گیری در انگشتان دست راست انجام شده بود قویتر بود.

منبع-http://www.iranorthoped.ir