1

درد ابزاری برای جلب توجه بدن نسبت به یک مسئله در جایی از بدن است. در هنگام  بوجود آمدن درد، ستون فقرات و کمراحتیاج  به تسکین و آرامش دارد.ولی بهرحال درد کمر یکی از شدیدترین دردها است و تحمل آن بسیار دشوار است. راه های درست و غلطی برای حرکت دادن کمر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.عدم توجه به بهداشت حرکتی به بروز مشکلاتی که در بالا گفته شد، خواهد گردید. لطفا با دقت به تصاویر و نکات موجود در هرکدام دقت نمایید چرا که موجب جلوگیری از کمر درد می شود .

شیوه صحیح بلندکردن کودک

بهتر است که به جای خم کردن کمر، زانو را خم کرد. با بلندشدن از روی زمین بار برداشته شود. نه با زور شانه ها، شی را نزدیک به بدن بلند کرد.

2

وضعیت صحیح نشستن

بهتر است پاها در هنگام نشستن روی زمین قرار گیرند. زانوها باید در راستای استخوان لگن یا کمی پایین تر قرار گیرند. بهتر است گودی کمر با بالشت کوچکی پر شود.

3

وضعیت صحیح رانندگی کردن

بهتر است از پشتی های مناسب رانندگی برای حفظ کمر استفاده نمود. راست باید نشست و فرمان اتوموبیل را با هر دو دست گرفت. هر چند دقیقه سنگینی بدن را بر روی یک طرف انداخت. جیبهای پشت شلوار را در هنگام رانندگی نباید زیاد پر نمود.

 

شیوه صحیح کارکردن با رایانه

محکم به صندلی باید تکیه داد، نباید لم داد روی صندلی یا قوز نمود. بهتر است بالشتی در گودی کمر قرار گیرد و زیر پاها یک زیرپایی مناسب قرار داد. صندلی نباید خیلی بلند یا خیلی کوتاه یا خیلی دور از رایانه باشد.

5

وضعیت صحیح ایستادن

بهتر است یک پا را هنگام ایستادن بالا قرار داد و دقت کرد که باید صاف ایستاد. کفش های مناسب و تخت پوشید.

7

شیوه صحیح خوابیدن

بهتر است بالشت هایی به نحوی که قوس های طبیعی ستون فقرات حفظ شود، زیر کمر قرار گیرد و در صورت خوابیدن به پهلو بهتر است یک بالشت کوچک بین دو زانوی خم شده قرار گیرد.

 

منبع-http://drdaghaghzadeh.blogfa.com/