580442_500231180037637_179979692_n

در سایت دکتر سلام فرهنگ لغات ارتوپدی را بترتیب حروف الفبا برای شما تدوین کردیم که بخشهایی از این لغت نامه را بترتیب می خوانیم

ابتوراتور نام یک حلقه استخوانی است که در جلوی لگن خاصره قرار دارد. در بالا و پایین حلقه ابتوراتور راموس یا شاخه های استخوان پوبیس قرار دارد.

ابتوراتور نام عصبی است که از داخل لگن عبور کرده و به عضلات ادکتور یا نزدیک کننده ران میرود.

ابتوراتور نام شریانی است که از شریان ایلیاک داخلی منشعب شده و در داخل لگن سیر میکند.

ابداکشن به معنای دور شدن یک اندام از محور وسط بدن یا دور شدن قسمتی از اندام از محور طولی کل اندام است.

وقتی سر پا ایستاده ایم و دست هایمان در دو طرف بدن آویزان است اگر در این حال دست را از تنه دور کنیم بطوریکه به جلو یا به عقب منحرف نشده باشد حرکت ابداکشن را در مفصل شانه انجام داده ایم. وقتی سر پا ایستاده ایم و دو دست را از طرفین به بالا میبریم بطوریکه تنه و دست های ما شکل یک صلیب را به خود میگیرند حرکت ابداکشن را در مفاصل شانه هایمان انجام داده ایم.

وقتی سر پا می ایستیم و یک پای خود را از کنار از بدن دور میکنیم و یا وقتی سر پا می ایستیم و دو پا را به اندازه عرض شانه از هم دور میکنیم در واقع حرکت ابداکشن را برای مفاصل ران انجام داده ایم.

وقتی تمام انگشتان دست را بصورت بادبزن از هم دور میکنیم در واقع حرکت ابداکشن را برای انگشتان انجام داده ایم.

در این حالات میگوییم اندام را ابداکت Abduct کرده ایم.

ابدکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را از خط محوری بدن دور میکند.

بطور مثال ابدکتور های ران به عضلاتی میگویند که در ناحیه باسن آن قرار داشته و با انقباض خود موجب دور شدن ران ها از هم میشوند.

یا ابدکتور شست عضله ای ایست که آن را از کف دست دور میکند.

اپی فیز قسمتی از استخوان است که بین سطح مفصلی و صفحه رشد قرار دارد.

در هر انتهای استخوان های بلند یک صفحه رشد قرار دارد. بین صفحه رشد و سطح مفصل قسمتی از استخوان قرار دارد که به آن اپی فیز میگویند.

اپی فیز در انتها های استخوان قرار دارد.

اپی کندیل در لغت به معنای آنطرف کندیل است. کندیل که در فارسی آنرا به لقمه هم ترجمه کرده اند به برجستگی های انتهای استخوان های بلند میگویند.

در پایین ترین قسمت استخوان بازو دو برجستگی استخوان یکی در سمت داخل و دیگری در سمت بیرون وجود دارند که به آنها کندیل میگویند. روی برجستگی استخوانی سمت داخل که به آن کندیل داخلی هم میگویند یک برجستگی کوچکتر وجود دارد که به آن اپی کندیل یا زائده فوق لقمه ای میگویند. اپی کندیل داخلی آرنج در زیر پوست سمت داخل آرنج لمس شده و از پشت آن عصب اولنار عبور میکند.

 

اداکشن به معنای نزدیک شدن یک اندام به محور وسط بدن یا نزدیک شدن قسمتی از اندام به محور طولی کل اندام است.

وقتی که دست راست خود را همراه با کل اندام فوقانی از سمت کنار بالا نگه داشته ایم و شروع به پایین آوردن دست و نزدیک کردن آن به تنه میکنیم، با نزدیک کردن دست به تنه حرکت اداکشن را در مفصل شانه انجام داده ایم.

وقتی انگشت شست را به کنار کف دست نزدیک میکنیم در واقع حرکت اداکشن را انجام داده ایم.

در این حال میگوئیم شست را اداکت Adduct کرده ایم.

ادکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را به خط محوری بدن نزدیک میکند.

بطور مثال ادکتور های ران به عضلاتی میگویند که در سمت داخلی آن قرار داشته و با انقباض خود موجب نزدیک شدن هر دو ران به هم میشوند. یا ادکتور شست عضله ای ایست که آن را به کف دست نزدیک میکند.

ارتوز به وسیله ای میگویند که برای حمایت از یک عضو و یا تصحیح تغییر شکلی که در عضو وجود دارد بکار میرود. بریس ها نوعی ارتوز هستند.

ارتوز ها در مواردی برای محدود کردن حرکت مفصل در جهات خاصی و هدایت حرکت در جهات دیگر بکار برده میشوند. گاهی برای کاهش نیروهای وزنی وارده به قسمتی از اندام مورد استفاده قرار میگیرند و گاهی در درمان شکستگی ها موقعی که اندام از گچ خارج میشود برای حمایت اندام بکار میرود.

ارتوز ها در بعضی بیماری ها برای کاهش در اندام و یا کمک به حرکت بهتر عضو مورد استفاده قرار میگیرند.

بارلو نام یک آزمایش و تست بالینی ارتوپدی است که پزشک از آن برای معاینه کودک مبتلا به ناپایداری مادرزادی مفصل ران استفاده میکند.

اساس تست بارلو سعی پزشک در جابجا کردن مفصل ران است.

با انجام تست بارلو پزشک با انجام مانوری سعی میکند مفصل ران را در ببرد و وی این دررفتن را احساس میکند. خارج شدن سر استخوان ران از حفره استابولوم با انجام تست بارلو نشانه ناپایداری مفصل ران است.

ازگود اشلاتر بیماری است که مشخصه آن یک برجستگی استخوانی دردناک در جلوی بالاترین قسمت استخوان تیبیا یا درشت نی است.

برجستگی استخوانی بیماری ازگود اشلاتر در محل اتصال تاندون کشکک به استخوان درشت نی قرار دارد.

ازگود اشلاتر در سنین نوجوانی ایجاد شده و موجب درد زیر زانو میشود.

درمان بیماری ازگود اشلاتر معمولا اقدامات غیر جراحی است.

اسپاسم به معنای انقباض ناگهانی و غیر ارادی یک عضله است.

گاهی به اسپاسم، کرامپ عضلانی هم میگویند. اسپاسم معمولا با درد عضله همراه است.

اسپاسم میتواند به علت تحریک عصب عضله و یا به علت کشیده شدن عضله در حد بیش از تحمل آن ایجاد شود. اسپاسم عضله معمولا بعد از گذشت مدتی بطور خود بخود خوب میشود.

اسپرینگل نام بیماری مادرزادی است که به آن دفرمیتی یا تغییر شکل اسپرینگل هم میگویند.

در بیماری دفرمیتی اسپرینگل استخوان کتف یا اسکاپولا در پشت قفسه سینه قدری بالاتر از محل طبیعی خود قرار میگیرد.

دفرمیتی اسپرینگل در مواردی خاص بصورت خانوادگی است و گاهی اوقات با ناهنجاری های دیگری در دیگر نقاط بدن همراه است.

بیماری اسپرینگل معمولا موجب عدم تقارن در شانه ها میشود مگر در مواقعی که بصورت دوطرفه باشد.

اسپلینت یا آتل یک وسیله است که برای حمایت از یک عضو و یا برای بیحرکت کردن یک مفصل بکار میرود.

اسپلیت در طب اورژانس برای بیحرکت کردن موقت اندام آسیب دیده بکار برده میشود. بطور مثال پرسنل آمبولانس وقتی به آسیب یک اندام شک میکنند آنرا بلافاصله در اسپلینت قرار داده و بیمار را به بیمارستان میبرند.

از اسپلینت برای بیحرکت کردن عضو شکسته شده بعد از عمل جراحی هم استفاده میشود. بعضی از انواع اسپلینت ها در اطراف مفاصل بسته شده و آن ها را حمایت میکنند. این اسپلینت ها اجاره حرکت در بعض جهات را به مفصل نمیدهند.

جنس اسپلینت ها معمولا از فلز یا الیاف کمپوزیت سبک است.

اسپوندیلولیز یک نوع شکستگی استرسی در ستون مهره است.

در اسپوندیلولیز بر اثر ضربات مکرری که به ستون مهره وارد میشود قسمتی از مهره پنجم کمری (گاهی مهره چهارم) به نام پارس اینترآرتیکولاریس Pars interarticularis شکسته میشود.

اسپوندیلولیز یکی از علل شایع کمردرد در نوجوانان است.

اسپوندیلولیستزی به معنای سر خوردن یک مهره به سمت جلو روی مهره پایینی است.

شایعترین محل بروز اسپوندیلولیستزی محل اتصال مهره های کمری به خاجی است یعنی معمولاً مهره پنجم کمری روی مهره اول خاجی یا ساکروم به سمت جلو سر میخورد.

اسپوندیلولیز یا شکستگی استرسی در مهره زمینه را برای سر خوردن مهره و اسپوندیلولیستزی مهیا میکند.

اسپوندیلیت انکیلوزان نوعی بیماری روماتیسمی سیستم اسکلتی است.

اسپوندیلیت انکیلوزان بیشتر ستون مهره و مفاصل لگن را گرفتار میکند.

اسپوندیلیت انکیلوزان بیشتر در مرد ها دیده شده و موجب درد و محدودیت حرکتی در ستون مهره و لگن میشود.

اسپینا بیفیدا یا مهره شکاف دار نوعی ناهنجاری مادرزادی ستون مهره است. نخاع در حین عبور از هر مهره از درون یک حلقه استخوانی عبور میکند که دور تا دور آنرا فرا گرفته است. در اسپینا بیفیدا پشت این حلقه باز است.

اسپاینا بیفیدا میتواند همراه با مشکلاتی در نخاع و یا کیسه اطراف آن (مننگوسل و میلومننگوسل) و بدنبال آن مشکلاتی حرکتی در اندام تحتانی باشد.

استابولوم قسمتی از استخوان لگن خاصره و به شکل یک کاسه است. حفره استابولوم سر استخوان ران را در درون خود جای داده و این دو با هم مفصل ران را تشکیل میدهند.

حفره استابولوم دو اهمیت عمده دارد. یکی در روند ایجاد آرتروز مفصل ران که این حفره دچار ساییدگی میشود و دیگر در شکستگی های استابولوم.

سطح داخلی حفره استابولوم از غضروف مفصلی پوشیده شده است.

استامپ انتهایی ترین قسمت یک اندام قطع شده است.

وقتی قسمتی از یک اندام قطع میشود، قسمت باقیمانده آن که بعد از نزدیک ترین مفصل قرار گرفته است را استامپ میگویند. مثلا وقتی ساق از وسط قطع میشود قسمت باقیمانده آن از مفصل زانو به پایین را استامپ مینامند.

برای اتصال استامپ به اندام مصنوعی آنرا در یک حفره یا فرورفتگی در اندام مصنوعی به نام ساکت Socket قرار میدهند.

استخوان اسفنجی یا استخوان ترابکولار یا استخوان کنسلوس به دسته ای از استخوان ها میگویند که تراکم کمی داشته و دارای خلل و فرج فراوان است. در درون این دسته از استخوان ها مانند اسفنج حفرات ریز فراوانی وجود دارد.

استخوان های اطراف مفاصل از جنس استخوان اسفنجی هستند. طرف مقابل استخوان اسفنجی استخوان کورتیکال است که محکم و پر و بدون حفره است. قسمت دیافیز یا وسط استخوان های بدن (مثل وسط استخوان ران) از جنس استخوان کورتیکال است.

استخوان مرمری یا استئوپتروز نام یک بیماری ژنتیکی است.

در بیماری استئوپتروز یا استخوان مرمری سلول های استئوکلاست که مسئول جذب استخوان هستند خوب کار نمیکنند. استخوان این بیماران با وجود تراکم بیشتر ترد و شکننده تر از معمول است.

در بیماری استخوان مرمری یا استئوپتروز همچنین مشکلاتی مانند اختلالات مغز استخوان، اختلال در رشد دندان ها، فشار به اعصاب محیطی و اختلال رشد وجود دارد. این بیماران معمولا دچار شکستگی های متعدد میشوند.

استرنوکلاویکولار نام مفصلی در ناحیه شانه و سینه است.

مفصل استرنوکلاویکولار از کنار هم قرار گرفتن استخوان استرنوم یا جناغ و استخوان کلاویکل یا ترقوه تشکیل شده است.

اهمیت مفصل استرنوکلاویکولار بیشتر در دررفتگی آن و در ایجاد آرتروز و ساییدگی در آن است.

استرنوم نام استخوانی در جلوی قفسه سینه است که به آن استخوان جناغ هم میگویند.

دنده ها بالایی قفسه سینه در قسمت جلو به استرنوم متصل میشوند. استخوان های ترقوه هم از دو طرف با سطح بالایی استرنوم مفصل میشوند.

استئوآرتریت نام دیگر آرتروز یا ساییدگی مفصل است.

استئوآرتریت از شایعترین بیماری های مفصلی است و تقریبا میتواند هر مفصلی را گرفتار کند. روند ایجاد استئوآرتریت از خراب شدن غضروف مفصلی شروع شده و بتدریج به استخوان مفصل هم میرسد.

مهم ترین علائم استئوآرتریت درد و خشکی حرکات مفصل است.

استئوبلاست ها دسته ای از سلول های استخوانی هستند که وظیفه آنها ساختن استخوان است.

سلول های استئوبلاست در طول حیات هر استخوان مرتبا استخوان جدید میسازند و سلول های دیگری به نام استئوکلاست هم مرتبا قسمت هایی از استخوان را جذب میکنند. پس استخوان دائما در حال نو شدن است.

استئوتومی به معنای شکسته شدن استخوان به توسط پزشک است.

استئوتومی روشی است که در آن پزشک با استفاده از ابزار های خاص مانند چیزل یا اره قسمتی از استخوان را برش داده و سپس قطعات استخوانی را در وضعیت دیگری قرار میدهد تا جوش بخورند.

از استئوتومی برای تغییر امتداد استخوان ها استفاده میشود.

استئوپروز یا پوکی استخوان بیماری است که در آن ماده تشکیل دهنده استخوان کاهش میابد و یا به سخن دیگر تراکم آن کم میشود.

در استئوپروز داربست سلولی و مواد معدنی که روی آن رسوب کرده هر دو کاهش میابند.

استئوپروز در سنین بالا بخصوص در خانمها شایع بوده و با ضعیف کردن استخوان موجب افزایش احتمال شکستگی میشود.

استئوژنز ایمپرفکتا یا استخوان سازی ناقص بیماری ژنتیکی و مادرزادی است که در آن استخوان بسیار ترد و شکننده میشود.

در استئوژنز ایمپرفکتا ژن خاصی در بدن کار خود را به خوبی انجام نداده و پروتئین خاصی به نام کلاژن به درستی ساخته نمیشود. بچه های مبتلا به این بیماری در طول عمر خود دچار شکستگی های متعدد میشوند.

شدت بیماری استئوژنز ایمپرفکتا در بیماران متفاوت است.

استئوئید استئوما نوعی تومور خوش خیم استخوان است.

استئوئید استئوما معمولا موجب ایجاد استخوان جدید و محکمی در محل میشود. این تومور بیشتر در استخوان های بلند مانند ران و درشت نی دیده میشود.

مهم ترین علامت استئوئید استئوما درد استخوان است. این تومور در جوان تر ها شایع تر است.

استئوفیت به استخوان اضافی میگویند که در بیماران مبتلا به آرتروز در لبه مفصل ایجاد میشود.

ایجاد استئوفیت در لبه استخوانی مفصل میتواند محدودیت حرکتی ناشی از آرتروز یا ساییدگی را بیشتر کند.

گاهی اوقات استئوفیت ها شکسته شده و موجب درد و تورم مفصل میشوند.

استئوکلاست نام دسته ای از سلول های استخوانی است که وظیفه جذب استخوان را دارند.

استئوکلاست ها سلول های استخوان خواری هستند که در طول حیات استخوان مرتبا قسمتی هایی از آن را جذب میکنند.

در عوض سلول های استئوبلاست استخوان جدید ساخته و در نتیجه ساختار استخوان مرتبا در حال بازسازی و تغییر و نو شدن است.

استئوکندروز نام دسته ای از بیماری های استخوانی است که قسمت اپی فیز استخوان را درگیر میکنند.

استئوکندروز ها در بچه ها و نوجوانان شایعتر بوده و علت ایجاد آن معمولا قطع جریان خون استخوان است. بیماری های کین باخ در مچ دست، پرتس در لگن، سیور در پاشنه، ازگود اشلاتر در زانو و شوئرمن در ستون مهره را از دسته استئوکندروز ها میدانند.

علامت مشترک استئوکندروز ها بروز درد در محل است.

استئوکندروم نام دسته ای از تومور های خوش خیم استخوانی است که موجب ساخته شدن استخوان و غضروف میشوند.

این تومور ها بصورت یک برجستگی استخوانی هستند که روی آن ها یک کلاهک غضروفی قرار گرفته است.

نام دیگر استئوکندروم، اگزوستوز است.

استئوکندروم ممکن است بصورت منفرد در یک استخوان و یا بصورت متعدد در چند استخوان بدن ایجاد شود.

استئوکندریت نوعی استئوکندروز است که در آن قسمتی از استخوان و غضروف درون مفصل دچار التهاب میشود.

شایعترین نوع آن استئوکندریت دیسکان زانو و مچ پا است که موجب کنده شدن قسمتی از استخوان و غضروف درون این مفاصل میشود.

علامت عمده استئوکندریت درد مفصلی است.

استئومالاسی یا نرمی استخوان به معنی کم شدن محتوای معدنی استخوان های بدن است.

استئومالاسی به علت در دسترس نبودن کلسیم و فسفر برای استخوان و یا افزایش جذب این مواد از استخوان ایجاد میشود.

استئومالاسی را در کودکان راشیتیسم مینامند.

استئومالاسی موجب درد پراکنده در بدن، ضعف عضلانی و شکننده شدن استخوان ها میشود. شایعترین علت بروز استئومالاسی کمبود ویتامین دی است.

استئومیلیت معنای التهاب استخوان است.

شایعترین علت التهاب استخوان عفونت است. پس وقتی از استئومیلیت صحبت میشود مقصود بیشتر استئومیلیت عفونی است که در آن میکروب ها به بافت استخوانی حمله کرده و آنرا تخریب میکنند.

کنسلوس یا اسفنجی نام نوعی جنس استخوان است.

استخوان ممکن است کورتیکال یا کنسلوس باشد.

استخوان کنسلوس را استخوان اسفنجی هم میگویند. همانطور که از نامش پیدا است استخوان کنسلوس مانند اسفنج متخلخل و دارای حفرات ریز زیادی است.

جنس استخوان هایی که در ناحیه متافیز و اپی فیز استخوان های بلند( ران، درشت نی، نازک نی، بازو، زند زبرین، زند زیرین) قرار گرفته اند کنسلوس یا اسفنجی است.

جنس استخوان های کوتاه مانند استخوان های مهره، استخوان های مچ دست و مچ پا هم کنسلوس یا اسفنجی است.

اسکاپولا نام استخوانی در ناحیه شانه و در پشت قفسه سینه است که به آن استخوان کتف هم میگویند.استخوان اسکاپولا به شکل یک صفحه مثلثی شکل است که از یک طرف به استخوان ترقوه متصل میشود و از طریق قسمتی از خود به نام حفره گلنویید با سر استخوان بازو مفصل شانه را تشکیل میدهد.

اسکافوئید نام استخوانی در ناحیه مچ دست است. به آن استخوان ناوی یا استخوان ناویکولار هم میگویند.

در مچ دست انسان هشت استخوان کوچک در کنار هم قرار گرفته اند که به آنها استخوانچه هم میگویند. اسکافوئید نام مهمترین آنها است که با استخوان رادیوس یا زند زبرین مفصل میشود.

اهمیت استخوان اسکافوئید در شکستگی های این استخوان است که میتواند همراه با عوارض زیادی باشد.

اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است.

ستون مهره بطور طبیعی در طول خود قوس هایی به جلو و عقب دارد ولی به طرفین انحرافی ندارد. پس هر انحراف به طرفین غیر طبیعی است.

اسکولیوز یا بروز قوس کناری در ستون مهره میتواند در هر سنی ایجاد شود.

اکستانسور نام تاندون های باز کننده اندام فوقانی یا تحتانی است. یک تاندون اکستانسور تاندونی است که یک مفصل را از حالت خم یا فلکشن Flexion به حالت باز و مستقیم و کشیده یا اکستنشن Extension درمیاورد.

اسکولیوز میتواند مادرزادی بوده یا در سنین نوجوانی ایجاد شود.

اکسونوتمزیس نوعی آسیب به رشته های عصبی است که در آن آکسون آسیب میبیند ولی غلاف های اطراف آن سالم میمانند.

در آکسونوتمزیس قسمتی از آکسون که بعد از محل ضربه و آسیب است از بین میرود ولی قسمتی که بین محل ضربه و جسم سلول عصبی است سالم مانده و با رشد تدریجی در درون غلاف های عصبی که سالم مانده است بعد از مدتی مجددا قسمت آسیب دیده را احیا کرده و عصب کارکرد خود را بازمیابد.

اگزوستوز نوعی تومور استخوانی خوش خیم است که به نام استئوکندروم هم شناخته میشود.

تومور اگزوستوز بصورت یک برجستگی استخوانی بر روی استخوان اصلی رشد میکند و بر روی این برجستگی استخوانی کلاهکی از جنس غضروف وجود دارد.

اگروستوز میتواند منفرد و یا متعدد باشد.

الکترومیوگرافی یا تست نوار عضلانی یا عصبی آزمایشی است که به توسط متخصصین طب فیزیکی انجام میشود و به توسط آن فعالیت اعصاب و عضلات اندام بررسی میشود.

الکترومیوگرافی میتواند به پزشک در تشخیص بیماری های عصبی و عضلانی کمک کند.

الکترومیوگرافی نشان میدهد که آیا اعصاب بک اندام درست کار میکنند یا خیر و آیا فعالیت عضلات اندام بدنبال بیماری خاصی دستخوش تغییر شده است.

انکندروم یا کندروم نوعی تومور خوش خیم استخوان و از جنس غضروف است.

این تومور معمولا در انگشتان دست ایجاد میشود.

انکندروم یا کندروم میتواند موجب ضعیف شدن استخوان شود و استخوان ضعیف شده ممکن است بدنبال ضربه خفیفی دچار شکستگی شود.

انکیلوز یا جمود مفصلی به معنای خشکی مفصل است. وقتی یک مفصل دچار انکیلوز میشود دو سطح مفصلی نمیتوانند در کنار هم حرکت کنند. در این حالت مفصل هیچ حرکتی نخواهد داشت و مانند این است که استخوان های دو طرف مفصل به هم جوش خورده اند.

علت انکیلوز واقعا میتواند جوش خوردن استخوان های دو طرف مفصل به هم باشد و یا ممکن است به علت سفت و غیر قابل انعطاف شدن رباط ها و کپسول مفصل، این جمود و بیحرکتی در مفصل ایجاد شده و موجب انکیلوز گردد.

در مراحل پیشرفته بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان بعضی مفاصل دچار انکیلوز میشوند.

انگشت چکشی یا مالت فینگر تغییر شکلی در انگشت دست بصورت خم شدن بند انتهایی است.
علت عمده انگشت چکشی پاره شدن تاندون اکستانسور یا بازکننده انگشت است.
انگشت چکشی معمولا بدنبال برجود جسمی مانند توپ از جلو به انگشت ایجاد میشود و میتواند همراه با شکسته شدن قسمتی از بند انتهایی انگشت باشد.

انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر بیماری است که در آن حرکت بند انتهایی انگشت دچار اشکال میشود.

بیماری انگشت ماشه ای به علت بروز مشکل در تاندون خم کننده انگشت و یا غلاف آن ایجاد شده و میتواند موجب قفل شدن یا سخت حرکت کردن بند انتهایی انگشت شود.
در بیماری انگشت ماشه ای حرکت بند انتهایی انگشت با یک تقه دردناک همراه است.

اولکرانون یک برجستگی استخوانی در پشت آرنج است.
وقتی آرنج خود را خم میکنید برجسته ترین قسمت پشت آرنج در واقع همان زائده استخوانی اولکرانون است که در زیر پوست پشت آرنج لمس میشود.
برجستگی یا زائده اولکرانون بالاترین قسمت استخوان اولنا یا زند زیرین بوده و محل اتصال تاندون عضله سه سر بازو است.

اولنا که نام دیگر آن زند زیرین است یکی از دو استخوان تشکیل دهنده ساعد میباشد.

در ساعد دو استخوان بلند وجود دارد که استخوان اولنا در سمت داخلی ساعد یعنی سمتی که به انگشت کوچک دست نزدیک تر است قرار گرفته.

استخوان اولنا در سمت مچ دست بسیار نازک میشود ولی در سمت بالا و در قسمت آرنج بسیار بزگ و پهن است.
اولنار یعنی هر چیز منسوب به اولنا.

اولنا یا زند زیرین نام یکی از دو استخوان ساعد بوده و بعضی از بافت های ساعد چون نزدیک به این استخوان هستند نام آن را بر خود میگیرند.
بطور مثال عصب اولنار یا شریا یا ورید اولنار نام اعصاب و عروقی هستند که در نزدیکی استخوان اولنا در ساعد قرار گرفته اند.

اولیر یا انکندروماتوزنام بیماری است که در آن بیمار دچار تومورهای متعدد خوش خیم غضروفی در استخوان های بدن میشود.

در بیماری اولیر یا انکندروماتوز استخوان ها تغییر شکل داده و ضعیف میشوند و به همین علت احتمال شکستگی آنها بیشتر میشود. وجود تومورهای غضروفی در نزدیکی مفاصل موجب محدودیت حرکتی در آنها میگردد.

بیماری اولیر یا انکندروماتوز در سنین نوجوانی دیده شده و در پسران شایعتر است.

اهلرز دانلس نام بیماری ژنتیکی است که مشخصه مهم آن قابلیت انعطاف بسیار زیاد مفاصل بدن و شلی مفصلی است.

پوست مبتلایان به اهلرز دانلس قابلیت کشسانی زیاد داشته و بسیار شل و الاستیک است. عروق خونی این بیماران ضعیف بوده و به راحتی آسیب میبیند.

مشکل اصلی در بیماری اهلرز دانلس اشکال در ساخته شدن پروتئینی به نام کلاژن است که در ساختمان استخوان، پوست و بسیاری بافت های دیگر بدن وجود دارد.

بیماری اهلرز دانلس میتواند زمینه خانوادگی داشته و موروثی باشد.

ایدیوپاتیک یک صفت است و به معنای “با علت ناشناخته” است.

کلمه ایدیوپاتیک بیشتر در پزشکی بکاربرده میشود و منظور از آن اینست که علت بوجود آمدن بیماری خاصی ناشناخته است.

بیماری ها به علل متفاوتی بوجود میایند. گاهی اوقات میتوان علت ریشه ای ایجاد یک بیماری را مشخص کرد ولی گاهی اوقات نمیتوان علت ایجاد یک بیماری را مشخص کرد. در این حال میگویند بیماری، ایدیوپاتیک است.

بطور مثال آرتروز یا ساییدگی مفصلی میتواند به علل زیر ایجاد شود
آرتروز بدنبال شکستگی داخل مفصلی
آرتروز به دنبال آسیب غضروف مفصلی
آرتروز بدنبال آسیب رباط های اطراف مفصل
آرتروز ایدیوپاتیک

ایسکمی به معنی کاهش جریان خون یک اندام است.

خون به توسط شریان ها به اعضاء مختلف بدن میرسد. به هر علتی که شریان دچار مشکل شده و نتواند به اندازه کافی خونب ه اندام برساند موجب بروز ایسکمی یا کم خونی موضعی در آن اندام میشود.

ایسکمی اندام میتواند موجب اختلال در حس و حرکت اندام شود.

اندام دچار ایسکمی سرد و رنگ پریده میشود و در صورت ادامه یافتن ایسکمی در یک اندام آن قسمت ممکن است سیاه شده و دچار نکروز شده و بمیرد.

ایسکمی ولکمن نام وضعیتی است که در آن به علت انسداد عروق اندام عضلات دچار کم خونی میشوند.

ایسکمی به معنی کم خونی است و ریچارد ولکمن نام پزشک آلمانی است که اولین با این وضعیت را توضیح داده است.

در شکستگی استخوان ها و یا بدنبال سندروم کمپارتمان ممکن است بر روی رگ های خونی اندام فشار وارد شده و مسیر این عروق بطور ناقص بسته شوند. در این حال خون کافی اندام نمیرسد. عضلات اندام دچار کم خونی شده و تغییر شکل میدهند و نتیجه آن تغییر شکلی در اندام است که به آن کنتراکچر ولکمن میگویند.
پس ایسکمی ولکمن منتج به کنتراکچر یا تغییر شکل ولکمن میشود.

ادامه دارد….

منبع-http://g36.ir