317067_474911905902898_816700242_n

پژوهش یک تحقیق جدید نشان داد که هر چه اندازه  استرس و اضطراب زیادترباشد، بوجود آمدن سردرد هم زیادتر خواهد بود. به گفته دکتر Sara H. Schramm نویسنده مسئول این مقاله؛ “هدف مهم این است که استرس به عنوان یک فاکتوآغاز کننده اختلالات سردرد در نظر گرفته می شود، که می تواند سبب پیشرفت سردرد های مزمن یا پراکنده گردد، و خود سردر نیز یک استرس و فشار است، بنابراین این یک چرخه معیوبی ایجاد خواهد کرد که موجب وخیم تر شدن شرایط می شود.”  نتایج مطالعه ما نشان داد که کنترل و مدیریت استرس و انواع فشارهای عصبی می تواند به عنوان یک راهبرد مفید برای افرادی که از سردردهای مزمن و یا پراکنده رنج می برند در نظر گرفته شود.” به پیشنهاد محققین این مطالعه؛ درمان های جسمی/ذهنی، شامل مدیتیشن، یوگا یا تای چی و هم چنین درمان هایی از قبیل مدیریت استرس می توانند تکرر و دفعات بروز سردردها را به میزان 35 تا 50 درصد کاهش دهند. این مطالعه به منظور ارزیابی ارتباط بین شدت استری و بروز سردرد بر روی 5159 فرد بالغ در دامنه سنی 2 تا 71 سال انجام شد. محققین در بین سال های 2010 تا 2012 میزان استرس و بروز سردرد را در بین آزمودنی ها از طریق رسشنامه کنترل ارزیابی کردند. 31 درصد از آزمودنی ها به نوع Tension-type headache (TTH) مبتلا بودند، 14درصد به میگرن و 11درصد نیز به  ترکیب میگرن مبتلا بودند، و  17درصد باقیمانده نیز به انواع طبقه بندی نشده سردرد مبتلا بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که همه انواع سردر با شدت استرس همبستگی مثبت دارند.

منبع-http://www.yourdoctor.ir/