دکتر سلام:  تجویزSSRI هنوز خط دوم درمان در مورد افسردگی شدید و مقاوم جوانان می باشد. با این وجود، تنها افراد دارای تخصص در روانپزشکی کودکان و بالغین، صلاحیت تجویز داروهای SSRI را دارند.
مطالعه ای که توسط  David Cohen (دانشگاه Pierreet Marie Curie) انجام یافته است به موضوع جالبی در طب عملی می پردازد:
تجویز داروهای ضد افسردگی در کودکان و بالغین در بحث جدید روان درمانی:

مؤسسات داروئی اروپا و آمریکا به تازگی در خصوص استفاده از مهارکننده های باز جذب سروتونین (SSRIs) در افسردگی کودکان و بالغین هشدار دادند. این مطلب باعث تعجب پزشکانی شد که براساس اطلاعات حاصل از آزمایشات دارویی بر روی بالغین در خصوص درمان کودکان تصمیم گیری می نمودند.
نویسنده مقالات اخیر در خصوص استفاده ازSSRIها در افسردگی جوانان که شامل آزمایشات بالینی روانپزشکی، فارموکولوژی و بی خطری دارو می باشد، را بررسی می نماید.
در این متن توصیه ها و منطق استفاده از SSRIها مطرح می شود. ده مقاله، شامل 2046 بیمار اثربخشی چهار SSRI (فلوکستین، پاروکستین، سرترالین و ستالوپرام) را در افسردگی کودکان و بالغین ارزیابی کردند. لازم به ذکر است که شش آزمایش دیگر (شامل جمعاً 1234بیمار) به دلیل عدم اثربخشی یا عوارض جانبی نامناسب شامل رفتارهای خودکشی، از سوی صنعت گزارش نگردیدند. متاآنالیز به جز در مورد فلوکستین هیچگونه اطلاعاتی در جهت تأیید SSRIها بدست نداد.
برای جمع بندی توصیه ها به منظور استفادۀ بالینی لازم است موارد خاصی از قبیل زیر مورد بررسی قرار گیرد:
1) ارتباط میان SSRIها، افسردگی و خطر خودکشی.
2) تأثیرات خاص سن بر روی SSRI .
3) پاسخ های شدید دارونما در افسردگی کودکان و بالغین

تجویزSSRI هنوز خط دوم درمان در مورد افسردگی شدید و مقاوم جوانان می باشد. با این وجود، تنها افراد دارای تخصص در روانپزشکی کودکان و بالغین، صلاحیت تجویز داروهای SSRI را دارند.