وزارت بهداشت، کمبود فاکتورهای انعقادی را ناشی از تجویز غیر منطقی این داروها دانست.

روابط عمومی وزارت بهداشت در توضیح خبری با عنوان “شبکه توزیع دارو در کشور وضع مناسبی ندارد” که در 15/4/87 منتشر شده بود، آورده است: سهمیه بندی فاکتورهای انعقادی، بر اساس آمار دریافت شده از اداره بیماریهای خاص این وزارتخانه و بر اساس تعداد فاکتورهایی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، صورت می گیرد.

در ادامه عنوان شده است” بنابراین، کمبود فاکتورهای انعقادی به نظر می رسد در نتیجه تجویز غیرمنطقی این داروها رخ داده است که انشاالله با نظارت بر اجرای سیاست تجویز منطقی دارو، مشکلات موجود در این زمینه کاهش خواهد یافت.