پژوهشگران داروی جدیدی برای پیشگیری از برخی مسمومیت های غذایی تولید كردند .

محققان دانشگاه تگزاس نوعی داروی پادزیست ساخته اند كه از تولید سم در میكروب سالمونلا كه از عوامل شایع مسمومیت های غذایی است ، پیشگیری می كند .

این دارو از برقراری ارتباط این میكروب با محیط اطرافش جلوگیری می كند .