دبير كميته تجويز و مصرف منطقي داروي وزارت بهداشت، با بيان اين كه بررسي 35 ميليون نسخه در سال گذشته نشان داد كه دگزامتازون تزريقي شايع‌ترين داروي تجويزي در نسخ دارويي كل كشور است، افزود: سفي كسيم و كوآموكسي كلاو نيز دو داروي گران قيمت پرمصرف در تجويز نسخه‌هاي دارويي شناخته شد.

دكتر فاطمه سليماني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين كه براساس نتايج بررسي نسخ دارويي سال گذشته ميانگين اقلام دارويي در هر نسخه 3/3 بوده است، اظهار كرد: حدود نيمي از بيماران كه به پزشك مراجعه در نسخه خود دست كم يك آنتي بيوتيك را دريافت مي‌كنند.

وي، افزود: نتايج بررسي‌ها حاكي از آن است كه داروهاي تزريقي 41 درصد از داروهاي تجويزي را شامل مي‌شوند و حدود 22 درصد از بيماران نيز داروهاي كورتيكواستروئيد را مصرف مي كنند به نحوي كه دگزامتازون تزريقي نخستين دارو به لحاظ تجويز نسخه‌يي است.

به گفته دكتر سليماني، آمپول دگزامتازون، قرص استامينوفن كدئين، ‌قرص سرماخوردگي بزرگسالان، كپسول 500 ميلي گرمي آموكسي سيلين، شربت ديفن هيدرامين كامپاند، ‌ويال پني سيلين 6.3.3، كپسول امپرازول، قرص مترونيدازول، الگزير هيدرامين و بالاخره قرص راني تيدين شايع‌ترين داروهاي تجويزي در نسخ دارويي كشور در سال گذشته بوده است.

دبير كميته تجويز و مصرف منطقي داروي وزارت بهداشت، با اعتقاد به اين كه انديكاسيون تجويز دگزامتازون نبايد در فارماكوپه تجويز داروها نخستين دارو باشد، يادآور شد: از علل افزايش تجويز داروهاي تزريقي تمايل و اصرار بيماران از سويي و وضعيت اقتصاد مطب و داروخانه‌ها و تمايل آنان به تجويز بيشتر آنتي بيوتيك از سوي ديگر است.

دكتر سليماني، با بيان اين كه بيماران با قطع خودسرانه آنتي بيوتيك دوز و دوره درماني مناسب را هم دريافت نمي‌كنند به ايسنا گفت: از اين رو برنامه ريزي‌هايي براي آموزش همگاني در زمينه مصرف منطقي دارو در جامعه دانش آموزي با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش آغاز شده است. به نحوي كه در سال‌ جاري دانش آموزان در پايگاه تابستاني با ديدگاهي كودكانه با دنياي ميكروب، آنتي بيوتيك درماني و بحث مقاومت‌هاي دارويي آشنا شدند.