نتايج يك بازبيني پژوهشي جديد نشان داد كه تجويز داروهاي ضد روانپريشي قديمي و نسل اول براي افراد سالمند خطرناك است.

در مقايسه با مصرف كنندگان نسل دوم داروهاي ضد روانپريشي سالمنداني كه از داروهاي قديمي‌تر نيز استفاده مي‌كنند بيشتر در معرض ابتلا به بيماريهاي قلبي و مشكلات تنفسي و در نتيجه مرگ و مير ناشي از آن هستند.

پيش از اين محققان تصور مي‌كردند كه فقط مصرف داروهاي جديد خطر مرگ و مير در اين گروه سني را تشديد مي‌كند.

اين قبيل داروها اغلب براي درمان علائم مشكلات رواني و ناراحتي‌هاي مربوط به آن براي سالمندان تجويز مي‌شوند و بيشتر موارد تجويز آن‌ها براي افراد سالمندي است كه در خانه سالمندان نگهداري مي‌شوند.

در تحقيقي در سال 2005 انجام شد، پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه داروهاي ضد روانپريشي نسل دوم خطر مرگ و مير را تا 60 درصد در بين سالمندان مبتلا به زوال عقل افزايش مي دهند.

اما در پژوهش جديد مشخص شد كه طبق شواهد علمي بيشتر اين خطر در مورد داروهاي نسل اول نيز صدق مي‌كند.

پژوهشگران مي‌گويند؛ در حالي كه اين پژوهش رابطه بين مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي با مصرف اين داروها را نشان مي‌دهد اما مطالعات بيشتري بايد انجام گيرد تا بتوان وجود چنين ارتباطي را تاييد كرد.