دبیر انجمن داروسازان تهران از تجویز انواع آنتی بیوتیک ها در اغلب نسخه های بیهوده بیماران انتقاد کرد.

دکتر عباس کبریایی زاده با اشاره به بالا بودن تعداد اقلام دارویی در نسخه های بیماران، به مهر گفت: اغلب نسخه های بیهوده ای که برای بیماران نوشته می شود حاوی آنتی بیوتیک ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ پروتکل درمانی تجویز دو نوع داروی ضد درد توصیه نمی شود، تصریح کرد: در بسیاری نسخه هایی که برای بیماران نوشته می شود، این قبیل داروها در کنار هم قرار دارند.

به گفته دبیرانجمن داروسازان تهران ، میانگین اقلام دارویی نسخ در ایران بیش از 3/3 قلم دارو است. در حالی که این رقم در دنیا بین یک تا 5/1 قلم دارو در هر نسخه است.

کبریایی زاده بر استفاده از قابلیت های داروسازان در داروخانه ها تاکید کرد و افزود: متاسفانه داروسازان در حلقه درمان استفاده نمی شوند و این موضوع منجر به تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو در کشور می شود.