نتايج تحقيقات دانشگاه بوستون نشان داد كه بيش از 10 ميليون آمريكايي در هر هفته از داروهاي تسكين دهنده درد استفاده مي‌كنند.

هم چنين بيش از چهار ميليون نفر در هفته مصرف كنندگان دائمي داروهاي مسكن هستند.

اوپيوئيدها براي درمان دردهاي متوسط تا شديد استفاده مي‌شوند و بيشترين ميزان تجويز را در بين اين گروه از داروها دارد.

در اين تحقيقات آمده است كه افزايش مصرف اين داروها به حدي رسيده كه نگراني از احتمال سوء استفاده از آنها را موجب شده است.

پژوهشگران در اين بررسي‌ها تحقيقات تلفني از خانوارهاي آمريكايي انجام دادند. حدود 19 هزار و 150 نفر از سن 18 سالگي به بالا در اين تحقيق حضور داشته و از فوريه سال 1998 تا سپتامبر سال 2006 مورد مصاحبه قرار گرفتند.

اطلاعات فوق از نرخ مصرف داروهاي تجويزي و غيرتجويزي طي هفت روز متوالي جمع آوري شده است.

نتايج اين تحقق در چاپ اوت مجله «درد» منتشر مي‌شود.