rejim-ghazaie-salem

تغذیه با مواد غذایی کم ارزش مثل خوردن زیاد نوشابه های گازدار فاکتور مهمی در بوجود آمدن چاقی اپیدمیک در دنیا است که ارتباط مستقیمی با بیماری قند و قلبی دارد. در حالیکه سازمانهای بهداشت عمومی به مردم برای انتخاب غذاهای سالم کمک میکنند اما نظارت بر کارایی این تلاشها کاری پرهزینه ومشکل است. اما پرفسورBuckeridgeاز دانشگاه McGillروشی را برای نظارت بر انتخاب مواد غذایی توسط سازمانهای بهداشتی بصورت منطقه به منطقه یافته است و آن  استفاده از اطلاعات دیجیتالی است که بازاریان برای فروش محصولات غذایی خود بکار می گیرند. استفاده از این روش راه  را برای نظارت بهتر بر رفتارهای مشتریان باز نموده است و تلاشها را برای تشویق افراد به انتخاب تغذیه ی سالم تر هدفمند می نماید.

پرفسور Buckeridgeمی گوید: ما از اطلاعات دیجیتالی که اسکنرهای صندوق های پرداخت دراکثر فروشگاههای موادغذایی ثبت می کنند استفاده کردیم. کمپانی ها از این اطلاعات برای بازاریابی وسایر اهداف استفاده می کنند. ما راهی برای استفاده از این اطلاعات در جهت یک ابتکار عمل مثبت دربهداشت عمومی  یافتیم. نظارت روتین بر عادات غذایی در طول زمان در بخشی از شهر که می تواند نشاندهنده ی نوع موادغذایی مصرفی توسط آن جمعیت باشد و بررسی نوع مواد غذایی که پیامدهای منفی بر سلامت  افراد دارند، روش موثری برای رسیدن به سلامت عمومی است.

پرفسورBuckeridgeوگروهش با استفاده از اطلاعات دیجیتال اسکنرهای فروشگاهی در مونترال کانادا از سال 2008 تا 1010 میزان خرید نوشابه های غیر الکلی گازدار را بررسی کرده و این نتایج را با اطلاعات سرشماری توصیفی ویژگیهای اجتماعی واقتصادی آن منطقه بطور دقیق مقایسه کردند. با این روش، پرفسورBuckeridgeتوانست هر نوع انتخاب غذایی را جداگانه بررسی و میزان مصرف آنرا اندازه گیری کند، نظیر مصرف غذاهای فرآوری شده یا  غذاهای نمک سود شده و یا غذاهای حاوی چربیهای اشباع.

 او می گوید: ما با سازمانهای بهداشتی برای تعیین روشی برای نظارت بر مصرف مواد غذایی دریک منطقه و ابداع استراتژیهایی برای تشویق  افراد به رعایت رژیم غذایی سالم درحال تعامل هستیم. شواهد روشنی دال بر اشاعه  عادات غذایی سالم و تأثیر آن در پیشگیری یا کاهش مشکلات بهداشتی، بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه های مراقبتهای بهداشتی وجود دارد.

ما از تأثیرعوامل بیولوژیکی، جغرافیایی، محیطی واقتصادی و همچنین تأثیرات اجتماعی بر عادات غذایی مردم مطلع هستیم. نظارت و تجزیه وتحلیل این فاکتورها برای انجام تلاشهای آگاهانه باهدف ترویج عادات غذایی سالم و جلوگیری از بیماریهای مزمنی مانند دیابت، بیماری قلبی و سرطان ضروری است.

 پرفسورBuckeridgeمی گوید: آمار نشان می دهد به ازاء هر ده هزار دلار کاهش درآمد متوسط افراد فروش تخمینی ماهانه ی نوشابه های غیرالکلی گازدار 5 برابر افزایش می یابد. این موضوع نشان می دهد درمناطقی که خانواده ها درآمد پایین تری دارند تمایل به خرید نوشابه های گازدار درمقایسه با مناطقی که خانواده هایی با درآمد اقتصادی بالاتر ساکن هستند، بیشتر است. اگر چه ارتباط بین مصرف مواد غذایی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی ممکن است واضح باشد اما معیار اندازه گیری دقیقی که توسط پرفسورBuckeridgeمعرفی شد، می تواند برای زیر ساختهای اصلی بهبود سلامت جهانی بسیار ضروری باشد.

چنین رویکردی برای نظارت بر مقدار مصرف گوشت ها در رستورانها و مصرف سایر اقلام  غذایی نظیر نمک و شکر موضوعاتی هستند که در تحقیقات  پرفسورBuckeridgeدرحال بررسی می باشند. پرفسورBuckeridgeمی گوید: استفاده از اطلاعات  دیجیتالی برای نظارت ویژه بر جمعیت یک منطقه در طول زمان قبل از این رایج نبود استفاده از این اطلاعات همراه با برنامه های کاربردی پژوهشی به طور مستقیم بر بهبود سلامت عمومی جامعه تأثیر خواهد گذاشت.

منبع-http://diabetestma.org