دکتر سلام:  نوع تقلبي داروي ضد انعقاد خون بنام پلاويكس ويژه بيماراني كه جراجي قلب كرده اند در كشور وجود دارد.

دكتر مژدهي آذر دبير انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: وجود داروهاي تقلبي در كشور جان بيماران را تهديد مي كند و متأسفانه نوع تقلبي داروي ضد انعقاد خون بنام پلاويكس در برخي از داروخانه ها به دليل بي توجهي و يا بي اطلاعي از تقلبي بودن آن به فروش رسيده است.
وي گفت: با توجه به اين كه مصرف اين دارو از لخته شدن خون در عروق پس از جراحي بيماران قلبي دچار گرفتگي عروق جلوگيري مي كند اگربيماران قلبي نتواند اين دارو را از داروخانه ها تهيه كنند به بازار آزاد و دستفروشان و به طور كلي به مراكز غيرمجاز فروش دارو روي مي آورند.
وي ادامه داد: مصرف اين داروي تقلبي نه تنها از لخته شدن خون در عروق بيماران قلبي جلوگيري نمي كند بلكه احتمال مسدود شدن عروق و لخته شدن خون نيز وجود دارد.