مدير كل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بيان اين كه سياست كلي وزارتخانه بر تامين دارو از چند منبع دارويي و رفع انحصار مي‌باشد، افزود: در اين راستا، داروي دسفوناك علي‌رغم منابع بسيار محدود ماده اوليه و محصول نهايي در دنيا با مشارکت يک شرکت داخلي و چند شرکت خارجي به صورت ساخت قراردادي وارد بازار دارويي كشور شد.

دكتر عبداللهي اصل در گفت وگو با ايسنا، ميزان يارانه پرداختي براي هر ويال دفروکسامين را چهار هزار و 300 تومان برشمرد و افزود: هم اكنون دسفوناك به صورت قراردادي در خارج از كشور توليد و در آينده اي نزديک فرايند توليد در داخل انجام خواهد شد.

مديركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درباره کيفيت اين دارو توضيح داد: مطابق ضوابط و قوانين موجود در دنيا تطابق فيزيكوشيميايي داروهاي غيربيولوژيك (هم سنگي زيستي) براي اثبات برابري اثر دارو كافي است كه در اين مورد صدق مي‌كند.

دكتر عبداللهي با تاكيد براين كه هيچ دلايل علمي مبني بر وجود عوارض جانبي غيرمعمول در داروي دسفوناك وجود ندارد، افزود: حساس شدن بيماران تالاسمي نسبت به مصرف يک داروي جديد و ناآشنا مي‌تواند دليل نگراني و دقت بيش از حد بيماران به عوارض دسفوناك باشد درحالي که اين عوارض در مورد دسفرال نيز وجود دارد.

وي با تاكيد بر اين كه تفاوتي به لحاظ اثربخشي بين دو داروي دسفرال و دسفوناك نيست، يادآور شد: اگرچه تفاوت‌هايي بين برندهاي مختلف دارويي وجود دارد اما به لحاظ خواص فيزيولوژي متفاوت نيستند.

مديركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت با بيان اينكه تاكنون از مركز ADR (مركزثبت عوارض جانبي دارو) گزارش‌هاي مستند و مستدلي مبني بر عوارض جانبي دسفوناك ارايه نشده است به ايسنا گفت: توليد دسفوناك به صورت قراردادي است بدين معنا كه شركت داخلي طي قراردادي با تامين ماده اوليه از يک توليدکننده ماده اوليه آن را در سه سايت خارج از كشور که شرايط توليد مناسب دارند به محصول نهايي تبديل و به كشور وارد مي‌كند.

دكتر عبداللهي، دسفوناك را دارويي صد در صد وارداتي برشمرد و افزود: سايت كارخانه توليد دسفوناك رو به اتمام است كه از آن پس ماده اوليه وارد كشور شده و دارو در داخل توليد مي‌شود.

به گفته وي، ميزان يارانه اختصاص يافته به قيمت تمام شده دسفرال كمتر از 10 درصد ارزان‌تر از دسفوناك است.