gain-muscle-calculator1_12027

انواع فعالیت های مختلف تا چه حد در سوزاندن کالری به ما کمک می کنند تحرک به منظور چربی سوزی با چه حرکاتی امکانپذیر خواهد بود وقتی در خانه حال انجام امور مختلف هستیم یا در حال انجام امور شخصی یا در محل کار هستیم چه میزان چربی می سوزانیم ؟اطلاعات موثری در این زمینه برایتان داریم با ما در ادامه مطلب همراه باشید .

?خوابیدن 60
?نشستن روی مبل 75
?خرید خوار و بار 90
?انجام کارهای سبک خانه 95
?صف ایستادن 100
?بازی کردن با بچه ها 120
?رانندگی 120
?راه رفتن 130
?خرید کردن 135
?غذا خوردن 140
?بازی بولینگ 145
?کارهای خانه (جارو یا تی کشیدن) 225
?یوگا 230
?باغبانی 230
?راه رفتن تند 250
?گلف (راندن ماشین گلف) 250
?بازی های توپی 260
?اسکیت کردن 275
?چیدن علف های هرز باغچه 295
?گلف (راه رفتن روی زمین گلف) 300
?کار با وزنه 300
?رویلیبال 340
?پیاده روی 390
?برف پارو کردن 400
?راه رفتن سریع 400
?بسکتبال 460
?تنیس 510
?شنا کردن 520
?دوچرخه سواری کردن (سریع) 530
?کار با وزنه چرخشی 540
?پله نوردی در باشگاه 600
?دو نرم (8 کیلومتر در ساعت) 600
?دویدن 700
?دوچرخه زدن 710
?ایروبیک در آب 720
?ایروبیک استپ 750
?زومبا  800
?زومبا استپ 900
?اسپینینگ 820
?استفاده از دستگاه الیپتیکال 850
?طناب زدن 900
?دویدن (با سرعت بالا) ۱۰۰۰