مراحل اهدا کلیه | پيوند کليه از اهدا کنندگان زنده
مراحل و دستورالعمل های اهدا پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده.  پيرو بخشنامه‌هاي شماره 21278/ك مورخ 25/9/1377 و 13101/س مورخ 9/2/1385 دستورالعمل اهدا و پيوند كليه از اهداكنندگان زنده به شرح ذيل جهت اجرا در مراكز پيوند كليه و مراجع ذيربط ابلاغ مي‌گردد.
1- شرايط اهداكننده زنده غير خويشاوند كليه (LURD)
1-1 سن 18-45 سال، حداقل سن مجاز جهت دختران مجرد 25 سال مي‌باشد .
2-1 اخذ دو رضايت كتبي (آگاهانه) مجزا از اهداكننده و زوج/زوجه در اهداكنندگان مجرد، رضايت دوم از والدين اخذ مي‌گردد.
3-1 اهداكننده و گيرنده كليه الزاما داراي تابعين يكسان مي‌باشند اين موضوع در خصوص پناهندگان قانوني نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد .
4-1 انجام معاينات و آزمايشات كامل پزشكي اهداكننده كه توسط متخصصين مربوطه انجام مي‌گيرد.
5-1 اعتياد تزريقي اهداكنندگان از موارد منع مطلق اهدا مي‌باشد.
2- آزمايشات قبل از پيوند اهداكنندگان-شرايط انجام آزمايشات
1-2 آزمايشات لازم اهداكنندگان و گيرندگان در محل مركز پيوند يا آزمايشگاه مرجع (منتخب در هر دانشگاه علوم پزشكي) و پس از انجام مشاوره‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.
2-2 از استناد به آزمايشات همراه اهداكنندگان و يا تصميم‌گيري بدون ارزيابي و مشاوره جدا خودداري گردد.
3-2 تمامي آزمايشهاي مربوط به اهداكنندگان زنده حتما با الصاق عكس روي برگه آزمايش و تاييد هويت توسط آزمايشگاه انجام گيرد.
4-2 نتايج آزمايشهاي HIV ، HCV و HBV تنها با روشهاي با دقت بالا قابل قبول مي‌باشد.
3- پيوند اتباع ساير كشورها
1-3 پيوند كليه در اتباع خارجي فقط از اهداكننده كليه صرفا با تابعين يكسان مجاز است.
2-3 در خصوص اهداكنندگان و گيرندگان پيوند كه رابطه زوجيت داشته (با تابعين غير يكسان) مراتب قبل از بستري به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت منعكس و تصميم‌گيري و صدور مجوز توسط آن مرجع صورت مي‌گيرد.
3-3 انجام پيوند كليه در اتباع خارجي صرفا با اخذ مجوز كتبي از ((اداره پيوند و بيماريهاي خاص)) (حتي در موارد تابعيت يكسان) صورت مي‌گيرد. اخذ مجوز لزوما قبل از بستري و انجام عمل پيوند صورت مي‌گيرد.
4-3 صدور مجوز جهت انجام پيوند اتباع ساير كشورها در مراكز پيوند خارج از استان تهران توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مرتبط صورت مي‌گيرد.
1-4-3 ارسال رونوشت مجوز صادره توسط معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به ((اداره پيوند و بيمايهاي خاص)) ضروري است.
5-3 صدور مجوز توسط ((اداره پيوند و بيماريهاي خاص)) يا معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مستلزم حضور اهداكننده و گيرنده، ارائه گذرنامه اهداكننده و گيرنده به همراه درخواست كتبي مجوز انجام پيوند از سوي بيمارستان مي‌باشد.
6-3 مسئوليت احراز هويت اهداكنندگان و گيرندگان پيوند و انطباق با مندرجات مجوز صادره بعهده رياست يا مسئول فني بيمارستان مي‌باشد.
7-3 بيماران پيوندي اتباع ساير كشورها مجاز به استفاده از داروهاي مهار ايمني موجود در كشور كه مشمول يارانه دولتي مي‌باشند نيستند. اين بيماران مي‌توانند داروهاي مورد نياز خود را از مراكز عرضه كننده دارو بصورت آزاد تهيه نمايند.
8-3 معرفي اهداكنندگان زنده كليه (ايراني-غيرايراني) در فرم مربوطه ضروري است. اين فرم به همراه فرم ((معرفي گيرنده اعضاي پيوندي)) به اداره پيوند و بيماريهاي خاص معاونت سلامت يا واحد بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ارسال مي‌گردد و مبناي صدور معرفينامه دريافت دارو تعيين سهيمه دارويي دانشگاهها خواهد بود.
4- ساير
1-4 هرگونه آگهي در خصوص اهدا كليه از فرد زنده ممنوع و موجب پيگرد قانوني متخلفين (متقاضي اهدا-مرجع صدور آگاهي) توسط مراجع ذيصلاح مي‌گردد.
2-4 هرگونه واسطه گري يا تجارت در فرآيند اهدا كليه از اهداكنندگان زنده ممنوع و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
3-4 هرگونه هماهنگي سازمان يافته در راستاي اهدا كليه اتباع ايراني در ساير كشورها ممنوع است.
4-4 اخذ رضايت آگاهانه در خصوص اهداكنندگان زنده خويشاوند هم ضروري است.
5- نظارت
1-5 رعايت مفاد اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ توسط بخشهاي پيوند سراسر كشور الزامي مي‌باشد.
2-5 هرگونه تخلف از مفاد ابلاغ شده موجب قطع فعاليت بخش پيوند مرتكب مي‌گردد.
3-5 كارشناسان اداره پيوند و بيماريهاي خاص اين معاونت و مسئولين/كارشناسان بيماريهاي خاص دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مسئولين نظارت بر اجراي دقيق اين دستورالعمل را عهده‌دار خواهند بود.
اين دستورالعمل در 5 بند و با همكاري فرهنگستان علوم پزشكي ايران، انجمن علمي پيوند اعضا شوراي دياليز و پيوند، مركز تحقيقات اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين گرديده است.