وظايف مهم و اصلی آزمايشگاه

 

در این بخش می خواهیم به وظایف مهم و اصلی یک آزمایشگاه بپردازیم. 6 وظیفه ی کلی آزمایشگاه بدین صورت می باشد:

  1. كليه آزمايشگاه هاي بيمارستاني و غير بيمارستاني موظف هستند نتايج بحراني را فورا” به طور شفاهي و به شيوه مناسب و از هر طريق ممكن به اطالع پزشك معالج يا پرسنل درماني برسانند.
  2. آزمايشگاه موظف است فردي را به عنوان تأييد كننده و گزارش دهنده نتايج بحراني مشخص نمايد.
  3. تمام مراحل فرايند اطالع رساني بايد با ذكر جزئيات، مستند و نگهداري شود. براي مثال: نام فرد گزارش دهنده، نام فرد تأييد كننده و مسئول، نحوه تماس، ساعت و تاريخ تماس، شماره تماس، مشخصات فردي كه با او تماس گرفته شده است و ….
  4. اگر كليه تالش هاي منطقي و قابل قبول براي تماس با پزشك يا يكي از كادر درماني بيمار ناموفق بود، تمام مراحل انجام شده بايد توسط آزمايشگاه به صورت مكتوب نگهداري شود.
  5. به دنبال گزارش شفاهي، الزم است نتيجه آزمايش اوليه به صورت كتبي نيز گزارش شود.
  6. گزارش نهايي موارد بحراني، بعد از تكميل مراحل آزمايش بايد به صورت كتبي به اطالع پزشك يا پرسنل درماني رسانده شود.