دکترسلام: محققان دريافتند مصرف منظم ميزان كمي آسپرين مانع از بروز آسم در سنين بزرگسالي مي شود.

به نقل از خبرگزاري آلمان: نتيجه تحقيق بزرگ در آمريكا از سوي 22 هزار پزشك بر روي تاثيرات آسپرين نشان داد خطر بروز آسم به دنبال مصرف ايد استيل ساليسيل تا 22 درصد كاهش مي يابد.
بنابراين گزارش: محققان تاكيد كردند اين بدان معنا نيست كه آسپرين عوارض و علايم ناراحتي تنفسي آسم را كاهش مي دهد.
بر اساس اين گزارش: مصرف مرتب ميزان كمي آسپرين تنها خطر بروز آسم را تا حدودي كاهش مي دهد.