health_driving_640
پس از پروتز مفصل ران خیلی از بیماران نگران این هستند که از چه موقعی  بعد از جراحی میتوانند مجددا  رانندگی کنند. پزشکان عموما 42 روز را برای این بیماران توصیه میکردند اما تحقیقات جدید نشان داده است که احتمالا باید دگرگونی هایی در این رویه داد.

محققین در Hospital for Special Surgery در نیویورک به همین منظور تحقیقی را انجام داده اند که نتایج آن در annual meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons ارائه شده است.

در این تحقیق تعداد 100 بیمار که به توسط سه جراح تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. در همه این بیماران مفصل ران راست جراحی شده بود. برای این مطالعه دو پدال در زیر پای راست بیماران قرار میگرفت. یکی به منزله پدال گاز و دیگری ترمز.

از بیمار خواسته میشد تا ابتدا پدال گاز را فشار دهد. با این فشار چراغ سبزی در جلوی وی روشن میشد. سپس بطور اتفاقی یک چراغ قرمز برای بیمار روشن میشد و وی باید به محض دیدن این چراغ پای خود را از روی پدال گاز برداشته و بر روی پدال ترمز فشار دهد. زمان این واکنش برای بیمار ثبت میشد.

این آزمایش قبل از جراحی برای همه بیماران انجام شد و سپس دسته ای از بیماران در هفته دوم بعد از جراحی و دسته دیگر در هفته سوم و دسته دیگر در هفته چهارم مجددا بررسی شدند. هدف این بود که نشان داده شود چه موقع سرعت واکنش بیماران حداقل به حد قبل از جراحی میرسد.

بررسی نشان داد که اولین زمان برای رسیدن سرعت واکنش بیماران بعد از جراحی در هفته چهارم است و در هفته های دوم و سوم هنوز مقداری تاخیر در سرعت واکنش بیماران وجود دارد. تحقیق همچنین نشان داد که افراد زیر 70 سال زودتر از افراد مسن تر میتوانند سرعت واکنش خود را بهبود دهند.

به این ترتیب به نظر میرسد بعد از انجام عمل جراحی تعویض مفصل ران بیمارا باید حداقل چهار هفته برای رانندگی با اتومبیل صبر کنند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir