مدير کل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي روز دوشنبه گفت که “عرضه مکمل هاي غذايي و ورزشي فقط در داروخانه هاي سراسر کشور مجاز است”.

هدايت حسيني در گفت و گو با ايرنا گفت: از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، عرضه خارج از شبکه داروخانه اي مکمل هاي غذايي و ورزشي، غيرقانوني است و با متخلفات با قاطعيت برخورد مي شود.
وي افزود: چنانچه مکمل هاي غذايي و ورزشي خارج از داروخانه عرضه شود به عنوان کالاي نامنطبق با ضوابط بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تلقي شده و با عرضه کنندگان آن برخورد قانوني مي شود.
مدير کل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: مردم هر مکمل غذايي و ورزشي را اگر از داروخانه ها تهيه کنند، به سلامت محصول خريداري شده اطمينان داشته باشند.
“حسيني” افزود: فروش مکمل هاي غذايي و ورزشي در داروخانه به اين معنا است که اين نوع مکمل ها در شبکه توزيع مناسب توزيع شده و عرضه آن به صورت قانوني است.
وي همچنين تاکيد کرد: ‌توزيع مکمل هاي غذايي و ورزشي در خارج از شبکه داروخانه حتي اگر برچسب فارسي و پروانه بهداشتي واردات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي داشته باشد، غيرقانوني است.
اين مقام مسوول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اظهارداشت: توزيع مکمل هاي غذايي و ورزشي در داروخانه بدون برچسب بهداشتي نيز غيرقانوني است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با متخلفان برخورد مي کند.