دانشمندان ژاپني يك طرح پيشنهادي عجيب و شگفت انگيز براي تبديل پشه‌ها به سرنگ‌هاي پرنده‌اي كه مي‌توانند واكسن تزريق كنند،‌ارائه كرده‌اند.

بيل گيتس، رييس شركت بزرگ و معروف مايكروسافت و همسر وي، ‌به دانشمنداني كه در اين پروژه و اجراي اين طرح سهيم هستند، مبلغ قابل توجهي بعنوان گرانت، اعطا خواهند كرد.

اين گرانت‌ها با هدف تحقيق در زمينه‌هاي پيشگيري يا درمان بيماريهاي عفوني مانند ايدز و سل و محدود كردن مقاومت‌هاي دارويي در نظر گرفته شده و اعطا مي‌شوند.

گفتني است كه بودجه‌هاي ديگري نيز براي اجراي طرح‌هاي ابتكاري و خاص با هدف ايجاد سلامت جهاني در نظر گرفته شده‌اند.

گيتس در بيانيه‌اي خاطرنشان كرد: اين بودجه به پروژه‌هايي اختصاص داده مي‌شود كه در حال حاضر از برنامه‌هاي علمي فعلي خارج شده‌اند اما اگر موفق شوند پيامدهاي مطلوب مهمي به همراه خواهند داشت.

از بين اين پروژه‌ها يك ايده جالب از سوي دانشمند دانشگاه پزشكي، جشي در ژاپن ارائه شده است.

اين دانشمند ژاپني معتقد است كه مي‌توان پشه‌هايي را كه به طور معمول ناقل بيماري هستند به سرنگ‌هاي پرنده تبديل كرد؛ به طوري كه وقتي انسانها را نيش مي‌زنند مواد واكسن را وارد بدن فرد كنند به اين ترتيب مي‌توان با بيماريهاي مهم و واگيردار مقابله كرد.