4644_orig

به همه مریضانی که با چاقی اقدام به عمل  تعویض مفصل میکنند سفارش میشود تا وزن خود را کم کنند. با این حال پژوهشها بیانگر این است که گرچه تعدادی این کار را واقعا انجام میدهند اما به همان اندازه ای که وزن کم میکنند اشخاصی هم هستند که بعد از جراحی اضافه وزن هم پیدا میکنند. با این حال مطالعات نشان داده است که بعد از جراحی تعویض مفصل، کسانی که وزن کم میکنند نتایج درمانی بهتری خواهند داشت.

مطالعه ای بر روی 7 هزار نفر در Hospital for Special Surgery نیویورک انجام شده و نشان میدهد که اکثریت با کسانی است که بعد از تعویض مفصل ران یا زانو وزنشان تغییر نکرده است. دیگر نتایج این مطالعه که در آن بیماران به مدت دو سال پیگیری شده اند عبارتست از
  • در 74 درصد بیمارانی که در آنها تعویض مفصل ران انجام شده بود و 84 درصد استفاده کنندگان از تعویض مفصل زانو بعد از جراحی تغییری در وزن ایجاد نشده بود
  • در تعویض مفصل زانو احتمال کاهش ورن بعد از جراحی بیش ار تعویض مفصل ران بود
  • در افراد که قبل از جراحی چاقی مفرط داشتند احتمال کاهش وزن بعد از جراحی بیش از کسانی بود که وزن طبیعی داشته با زیاد چاق نبوده اند
  • زنان چاق بعد از جراحی بیش از مردان چاق وزن کم کردند
  • در کسانی که قبل از جراحی فعالیت بدنی زیادی داشتند تغییر زیادی در وزن آنها بعد از جراحی بوجود نیامد

این مطالعه همچنین نشان داد که پس از تعویض مفصل ران و زانو در کسانی که وزن کم کرده بودند نتایج درمانی بهتر از آنهایی بوده که وزنشان ثابت مانده یا بیشتر شده است.

منبع-http://www.iranorthoped.ir