khastegi-mos

امروزه کامپیوترها خیلی زیاد استفاده می شود و مردم زمانهای زیادی را مشغول تایپ کردن یا کار با  موس میکنند، کنترل موس بواسطه عضله های منبسطه و منقبضه ساعد انجام میشود، خستگی و خرابی و درد ساعد، از عارضه استفاده بیش از حد موس هستند. گرچه مقداری زور و فشار هم نیاز است، این ماهیچه ها نیاز دارند که در طول یک دوره ی زمانی طولانی برای اجرای حرکات کوچک پایداری لازم را داشته باشند.

1-از موسی استفاده کنید که کاملا با کف دست شما فیت باشد، موسی که خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد میتواند باعث خسته شدن سریعتر دست شود.

2-روی یک صندلی بنشینید که ارتفاعش قابل تنظیم باشد و موس کامپیوتر را روی یک سطح پایدار قرار دهید، ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که آرنجتان حدود 90 درجه خم شود و مچ دستتان در وضعیت راست و مستقیم باشد.
برای اینکه دسترسی را راحت کنید، موس را نزدیک کیبورد نگه دارید.

3-روی ماهیچه های دستتان روزی چندبار حرکات کششی انجام دهید.
بازوی راستتان را مستقیما جلوی خود بگیرید به طوری که کف دستتان رو به سقف باشد، با دست سمت چپتان به آرامی مچ سمت راستتان را خم کنید تا نوک انگشتهایتان روبه زمین شود.
این حرکت کششی را 10 ثانیه نگه دارید.
سپس از دست چپتان برای این کار استفاده کنید و این نرمش را هم 10 ثانیه طول دهید.
این کار را روی سمت چپ هم تکرار کنید.

4-هر یک ساعت کامپیوتر که کار میکنید 5 دقیقه استراحت هم داشته باشید، با این کار به ماهیچه های ساعدتان اجازه میدهید که استراحت کنند، اگر امکانش هست در این مدت زمان فعالیت های شغلیتان را انجام دهید تا استفاده از کامپیوتر با کارهای دیگر ادغام شود.

منبع-http://phow.ir