نتايج يك پژوهش جديد نشان داد كه درمان با هورمون رشد مي‌تواند به ميزان قابل توجهي قد كودكان كوتاه قد را افزايش دهد.

به گزارش دکتر سلام، در اين پژوهش حدود 150 كودك كوتاه قد براي يك دوره 20 ساله مورد آزمايش و مطالعه قرار گرفتند.

اين آزمايشات حاكيست؛ هورمون رشد در افزايش نهايي قد اين كودكان تاثير چشمگيري دارد. با اين حال محققان تاكيد كردند كه انجام بررسي‌هاي بيشتر در اين زمينه ضروري است.

كودكان به طور اتفاقي براي انجام اين آزمايشات انتخاب شدند. محققان مي‌گويند؛ اين روش درماني مي‌تواند قد كودكان كوتاه قد را نزديك به هشت اينچ اضافه كند.

اين مطالعات از سوي محققان مركز تحقيقات رشد اطفال گوته بورگ در دانشگاه سوئدي گوتنبرگ صورت گرفته است.

به گفته پژوهشگران؛ متغيرهاي بسيار زيادي روي قد كودكان تاثير دارد كه از جمله آنها مي‌توان به قد كودك در هنگام تولد و نيز ميزان رشد او در سالهاي نخست زندگي اشاره كرد.

اين تحقيق به علاوه نشان داد: كودكاني كه قد والدين آنها طبيعي است نسبت به كودكاني كه والدين كوتاه قد دارند به درمان با هورمون رشد بهتر واكنش نشان مي‌دهد.

نتايج اين تحقيق در مجله انجمن غدد درون ريز با عنوان «متابوليسم و غدد شناسي باليني» منتشر شده است.