4718_orig

یکی از مواظبتهای حرکتی برای مریضانی که در لگن یا اندام زیرین خود دچار صدمه شده اند یا عمل جراحی انجام داده اند سوار شدن و پیاده شدن از ماشین است. خیلی از این مریضها برای حرکت از واکر یا عصا استفاده میکنند و درست وارد شدن و نشستن بر صندلی اتومبیل مهارتی است که موجب کاهش آسیب های بیشتر میشود.

در زیر توضیح داده میشود که برای وارد شدن و نشستن بر روی صندلی اتومبیل باید چه مراحلی را انجام داد

 • اگر بر روی صندلی عقب مینشینید ابتدا مطمئن شوید صندلی جلوی اتومبیل کاملا به جلو کشیده شده است و اگر بر روی صندلی جلو مینشینید صندلی عقب را تا حد ممکن به عقب بکشید
 • اگر پای راست شما مشکل دارد باید از طرف راست اتومبیل یعنی طرف سرنشین یا به اصطلاح شاگرد سوار آن شوید و اگر پای چپ مشکل دارد باید از طرف چپ اتومبیل یعنی طرف راننده سوار شوید. به عبارت دیگر سوار شدن بر اتومبیل مانند بالا رفتن از پله است و اول پای سالم وارد اتومبیل میشود
 • در حالیکه در اتومبیل باز است تا آنجا که ممکن است به صندلی آن نزدیک شوید
 • طوری بچرخید که پشت شما به طرف صندلی قرار گیرد و آنقدر به عقب بروید که پشت ساق های شما لبه صندلی اتومبیل را احساس کند
 • اگر بر روی صندلی عقب مینشینید یک دست خود را بر پشتی صندلی جلو و دست دیگر را بر صندلی عقب قرار دهید. اگر بر وی صندلی جلو مینشینید یک دست خود را روی صندلی و دست دیگر را بر روی داشبورد قرار دهید. هیچ گاه برای حمایت و تکیه دادن، در اتومبیل را نگیرید
 • در حالیکه پای مشکل دار خود را کمی جلوتر قرار داده اید پای سالم را کم کم خم کنید تا تنه شما پایین آمده و بر روی صندلی بنشینید
 • با کمک پای سالم، خود را بر روی صندلی به عقب بکشید تا جایی که پای مشکل دار شما کاملا بر روی صندلی قرار گیرد
 • و یا وقتی هر دو زانوی شما بر روی صندلی قرار گرفت ابتدا کمی به عقب خم شوید و سپس با کمک هر دو دست خود ابتدا پای سالم و سپس پای مشکل دار را وارد اتومبیل کنید. دقت کنید که در همه حال باید ران ها در امتداد تنه باشند پس هر بار یک پا را با اندازه یک کف دست با داخل آورده و سپس پای دیگر را به همین اندازه به داخل میکشید و این کار را بطور متناوب تکرار میکنید
 • اگر جراحی تعویض مفصل ران انجام داده اید و نشیمن صندلی شما آنقدر پایین است که در حال نشستن در آن زانوی شما بالاتر از لگن شما قرار میگیرد باید بک بالشت را بر روی صندلی قرار داده و بر روی آن بنشینید تا حدی که زانوی شما پایینتر از لگن قرار گیرد
 • اگر نمیتوانید راست بنشینید از یک بالشت در پشت کمر خود استفاده کنید
 • منبع-http://www.iranorthoped.ir