ن
بعضی وقتها در دست داشتن یک ابزارتشخیصی مهم خیلی سخت میشود. دلیل  در بسیاری وقتها مسائل اقتصادی است. جدیدا یک شرکت به اسم uber Diagnostics در بنگلور هند ابزار جدیدی را در اختیار گذارده که میتواند به دلیل  بهای پایین آن در بسیاری جاها برای ثبت نوار قلبی ورد استفاده قرار گیرد.

این وسیله که CardioTrack نامیده میشود یک دستگاه ثبت امواج قلبی با سه ترمینال است که اطلاعات آن نه بر روی نوار پرینت شده و نه بر روی یک مانیتور نشان داده میشود بلکه به یک مرکز پزشکی ارسال میشود تا به توسط یک متخصص تفسیر شود. کاربر این دستگاه فقط آن را به بدن بیمار متصل و اطلاعات آن را مخابره میکند. تشخیص در مرکز پزشکی و به توسط پزشک داده میشود.

البته این دستگاه میتواند در صورت وجود اختلالات شدید در امواج قلب آن را در جا به کاربر اخطار دهد. شرکت تولید کننده امیدوار است تا قیمت این دستگاه را به زیر 50 سنت پایین آورد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir