جامعه مشترک المنافع در نشستي در مينسک، راه هاي مقابله با ورود داروهاي تقلبي به بازار اين کشورها را بررسي کردند.

به گزارش دکتر سلام، در اين نشست بر استفاده از استاندارد مشترک دارويي، تامين داروهاي مورد نياز اعضا با هدف مقابله با ورود داروهاي تقلبي ارزان قيمت و معرفي داروهاي بي‌خطر تائيد شده در اين کشورها تاکيد شد.

شرکت کنندگان همچنين خواستار آن شدند تا دستورعملي جامع با توجه به قوانين دارويي جهاني تنظيم شود که اعضا خود را ملزم به هماهنگي با آن بدانند.

قرار است نشست بعدي اعضاي کشورهاي مشترک المنافع ،14نوامبر در مولداوي برگزار شود.