biological-clock-7651

تغییر ساعت کاری شما به شب تغییر کرده و وزن شما بسیار زیاد افزایش می یابد یا در روزهای هفته ساعت 7 صبح بیدار می شوید ولی آخر هفته تا ظهر می خوابید و این jet lag  اجتماعی دو روز بعد از تعطیلات شما را خراب می کند. بهگفته ی دکتر shafer  از دانشگاه میشیگان: زندگی بر اساس یک ریتم خاص توسط ساعت های بیولوژیک ( ساعت های روشنایی – تاریکی در بدن ) تنظیم می شود اختلال در این چرخه ها با مشکلات جدی فیزیکی و روحی همراه خواهد بود.

یافته های تحقیق جدید نشان می دهد اندرکنش میان نورونهایی که ریتم شبانه روزی را در بدن کنترل می کنند بسیار پیچیده تر از آنچه ابتدا تصور می شد، است.

دکتر shaferو دانشجوی دکتری او zepeng Yao  به بررسی شبکه ی نورونهای ساعت سیرکاردین در مگس سرکه پرداختند که از نظر عملکرد مشابه با شبکه ی نورونهای ساعتهای سیرکاردین در پستانداران است اما تنها دارای 150 نورون است که بسیار ساده تر از شبکه ی نورونی پستانداران می باشد.

قبل از این دانشمندان تصور می کردند که یک گروه اصلی متشکل از نورونهای 8 ساعت بیولوژیک به عنوان ضربان ساز نورونهای 142 ساعت بیولوژیک دیگر عمل می کنند ( مشابه یک رهبر اکستر که نوازندگان را هدایت می کند ) و تصور می شد که این ریتم به ساعت سیرکاردین مگس سرکه تحمیل می شود. این تصور برای پستانداران نیز حاکم بود.

Yaoمی گوید: اندرکنش میان نورونهای ساعت های بیولوژیک تعیین کننده ی قدرت و سرعت ریتم سیرکاردین است. هنگامیکه محققین سرعت 8 ساعت بیولوژیک ضربان ساز را با تغییرات ژنتیکی تغییر دادند توانستند به بررسی چگونگی هدایت ارکستر توسط رهبر اکستر بپردازند. آنها دریافتند که بدون وجود نشانه های محیطی ، نوازندگان از رهبر اکستر بصورتیکه قبلاٌ تصور می شد، تبعیت نمی کنند.

برخی از مگس ها سرکه کاملاٌ حس زمان را از دست داده و گروه دیگر همزمان دو سیکل مختلف خواب را به نمایش می گذاشتند: یکی تبعیت از نورونهای 8 گروه و دیگری تبعیت از سایر مجموعه ی نورونها.

دکتر shafer  می گوید: این یافته ها نشان می دهد به جای اینکه تمام نوازندگان از یک رهبر تبعیت کنند گروهی از آنها به رهبر دیگری گوش فرا می دهند یا اصلاٌ به هیچ رهبری گوش نمی کنند.

Time-of-Food-Intake-Regulates-Your-Biological-Clock

این یافته ها نشان می دهد که به جای یک گروه اصلی از نورونهای ضربان ساز ، شبکه ی ساعت های سیرکاردین از تعدادی ساعت مستقل تشکیل شده است که هر کدام از آنها ریتم هایی را ایجاد می کنند. دکتر shafer  و yao  درباره ی وجود چنین سازماندهی مشابهی در پستانداران مشکوک هستند.

Yao  می گوید: درک بهتر مکانیزم های ساعت های سیرکاردین برای کاهش تأثیرات و عوارض مضر اختلال سیکل شبانه روزی بسیار ضروری است .

اختلال سیکل شبانه روزی و ساعت سیرکاردین به دلیل کار شیفتی می تواند با دیابت ، چاقی، استرس، بیماری قلبی، اختلالات روحی، سرطان و سایر اختلالات همراه باشد. آژانس بین المللی تحقیقات سرطان “کار شیفتی” را که سبب اختلال در ریتم سیرکاردین می شود به عنوان یک عامل سرطان زا در انسان با تابش نور ماوراء بنفش ایجاد کننده ی سرطان معادل می داند.

منبع-http://diabetestma.org