رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد با تاكيد بر ضرورت حمايت از توليدات داخلي در كشور، اظهارنظر برخي از كارشناسان را در سرنوشت مصرف داروها موثر برشمرد و افزود: البته در كنار آن توجه به كيفيت توليدات داخلي حائز اهميت است.

دكتر ملكي در افتتاحيه بيست ودومين گردهمايي معاونين و مديران غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، فرهنگ سازي براي حمايت از توليدات داخلي را الزامي دانست و افزود: ارتباط منطقي بين پزشك و دارو ساز نيز در تجويز و مصرف منطقي دارو موثر است.

وي با بيان اينكه گاهي اظهارنظر صحيح داروساز مي‌تواند عاملي براي رفع نگراني بيمار به شمار رود، گفت: بايد براي تامين سلامت جامعه ارتباط منسجم تري بين پزشك و دارو ساز به وجود آيد.

رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد اظهار داشت: بايد از طريق نظرخواهي از تجارب پزشكان در زمينه رفع كمبودها و مشكلات دارويي بهره جست. به عنوان مثال بايد مقادير برخي اشكال دارويي با مصرف بالا در هر نوبت را افزايش داد.

وي با اشاره به حركت رو به رشد و قابل تحسين توليدات داخلي گفت: اما درعين حال نبايد پديده‌ قاچاق دارو، مكمل‌ها و محصولات آرايشي بهداشتي را نيز فراموش كرد.

وي افزود: هم اكنون رقم قابل توجهي ارز براي محصولات بي كيفيت يا با كيفيت مشابه كيفيت داخلي از كشور خارج مي‌شود كه بايد در اين باره فكري كرد.

دكتر ملكي گفت: بايد با وضع قوانين سخت گيرانه بر مصرف توليدات داخلي تاكيد و از ورود محصولاتي با كيفيت مشابه محصولات داخلي خود داري كرد.