محققان فرانسوي موفق شدند يک “سوئيچ الکتريکي” را به گروهي از حساس‌ترين پروتئين‌هاي غشايي متصل كنند که هدف اصلي بسياري از داروها هستند.

به گزارش دکتر سلام، با اتصال يک ليگاند به يک پروتئين غشايي موسوم به GPCR، اين سوئيچ روشن مي شود. در ادامه تغييرات محسوسي در نفوذپذيري غشا شروع مي‌شود.

سوئيچ متصل‌شده به GPCR، در واقع يک کانال يوني غشايي است که جريان يون‌ها را از خلال غشا کنترل مي‌کند؛ بنابراين مي‌توان اميدوار بود که نسل جديدي از زيست‌حسگرها ساخته شوند که توان انتخاب داروها را داشته باشند و در واقع مي‌توان از داروها به‌ طور هدف‌داري استفاده کرد.

GPCR خانوادة بزرگي از گيرنده‌هاي سلولي موجود در انسان است كه براي کنترل پاسخ‌هاي سلولي در برابر محرک‌هاي بيروني و ارتباطات بين سلولي بسيار ضروري است. به گزارش ستاد ويژه توسعه فن‌اوري نانو، به همين دليل هدف اصلي بيش از 30 درصد از کل داروهاي موجود در بازار، همين گيرنده‌هاي GPCR است.

اين محققان فرانسوي اين امکان را بررسي كردند که مي‌شود يک GPCR را با يک کانال يوني جفت کرد كه در اين صورت هر دوي آنها به هنگام فعال شدن، تغيير شکل مي‌دهند. با اين اتفاق کانال يوني باز شده و يک شارش يوني قابل اندازه‌گيري به راه مي‌افتد.

مرحلة بعدي تحققات، جاسازي يک سيستم پروتئيني در غشاست تا نوعي سيستم خودکار بسازد که مثل زيست‌حسگر عمل کرده و توان انتخاب دارو را داشته باشد.