battle-of-bulge

زیاد شدن نوروپروتئین GDNF قادر است  درپیشگیری از چاقی و بسیاری از بیماریهای  مربوط به رژیم غذایی پرچرب تاثیرگذار باشد. بیش از یک سوم اهالی  آمریکا به چاقی دچار شده اند. اضافه وزن و مشکلات سلامت مرتبط با آن شامل فشارخون بالا، کلسترول بالا، دیابت، مقاومت به انسولین و چاقی شکمی بسیاری از افراد را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است و تا به امروز درمانهای موثر برای این مشکلات بسیار محدود است. در یک تحقیق جدید که توسط Mwangiو همکارانش انجام شد، غلظت یک پروتئین خاص در مقابله با اضافه  وزن و سایر بیماریهای مرتبط با مصرف غذاهای ناصحیح بررسی گردید.

GDNFیا  فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از خط سلولی گلیال یک پروتیئن اینتگرال(متصل به غشا سلول) است که به حفظ تعادل سیستم های بدن (همواستازی) و حفاظت از سلولهای عصبی که مسئول  اعمالی مانند هضم و کنترل ماهیچه ها هستند، کمک می کند. تحقیقات قبلی نشان داد افزایش مقدار GDNFمی تواند سبب کاهش وزن در جوندگان و پستانداران مبتلا به چاقی مرتبط با افزایش سن و جلوگیری از افزایش  وزن مجدد درحیوانات جوانتر می شود.

دراین تحقیق، دانشمندان بطور خاص به بررسی تأثیر افزایش  GDNFبر چاقی ایجاد شده بر اثر رژیم پرچرب پرداختند. آنها به مقایسه ی موشهایی که با دستکاری ژنتیکی مقدار پروتئین GDNFزیادی تولید می کنند با موشهای کنترل پرداختند. این موشها یا تحت رژیم غذایی معمولی جوندگان (شامل 6 درصد چربی) یا تحت رژیم پرچرب (تقریباً 34 درصد چربی) بودند. دانشمندان دریافتند که موشهای GDNFکه با رژیم  پرچرب تغذیه می شدند در برابر اضافه وزن القاء شده توسط مواد غذایی، تولید چربی احشایی، کبد چرب، افزایش مقدار چربی خون و کاهش حساسیت به انسولین، مقاومت می کنند.

 همچنین درموشهای GDNFحساسیت به انسولین بهبود یافته و کالری اضافه در مقایسه با موشهای گروه کنترل که تحت رژیم پرچرب بودند، سوزانده می شود. بنظر می رسد افزایش  GDNFسبب سوزانده شدن کالری درسلولهای چربی قهوه ای و چربی سفید و دربافت ماهیچه ای می شود با این وجود برای درک عملکرد GDNFنیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد. این تحقیق نشان داد  GDNFوگیرنده هایش می توانند اهداف بی نظیر و موثری برای جلوگیری از چاقی و درمانهای دارویی در این زمینه باشند.

نتایج این تحقیق در شماره ی  ماه مارس 2014 مجله ی  American Journal of Physiology — Gastrointestinal and Liver Physiologyمنتشر گردید.

منبع-http://diabetestma.org