برخی از افراد هنگامی که می خواهند از خانه بیرون بیایند به اصطلاح خود با عطرشان دوش می گیرند و تصور می کنند اینگونه بوی خوش عطر خود را بیشتر می کنند،این در حالی است که مقدار زیاد عطر تنها بوی دلنشین آن را خراب می کند.این افراد تصور می کنند مقدار کم عطر هم پس از زمان کوتاهی بویش از بین می رود.