برای بررسی میزان فقر و مشخص شدن جامعه آماری افراد کم بضاعت در جامعه از یک شیوه نوین و جدید با نام اندازه‌گیری فقر چند بعدی استفاده خواهد شد به نقل از معاون رفاه جتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی این روش مود آزمایش قرار می گیرد و سیاست های کاهش فقر در جامعه اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد میدری گفت: یکی از رسالتهای قانونی  معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سنجش فقر درآمدی و فقر چند بعدی به منظور اتخاذ سیاستهای مناسب فقر زدایی و برنامه‌های رفاهی آحاد جامعه است.

وی افزود: بر همین اساس و در راستای تحقق همکاریهای بین المللی مشترک با دفتر یونیسف در ایران و بهره مندی بیشتر از تخصص و دانش مشاورین بین المللی در عرصه های مختلف از آقای پروفسور گوردون، استاد تمام در رشته عدالت اجتماعی دانشکده مطالعات سیاستگزاری دانشگاه بریستول و مدیر مرکز بین المللی تحقیقات فقر تاونسند و مشاور تخصصی اتحادیه اروپا در اندازه گیری فقر دعوت شد  تا نسبت به  معرفی شیوه جدید اندازه گیری فقر چند بعدی در کشور ایران با بکارگیری داده‌ها و آمار موجود اقدام کند.

وی تصریح کرد: پروفسور گوردون پیشتر در مهرماه سال جاری به منظور آشنایی با متدولوژیها و شیوه های فعلی اندازه گیری فقر درآمدی، فقر چند بعدی و داده های موجود در کشور به همراه تیم تخصصی خود به مدت یک هفته به دعوت معاونت رفاه  در ایران حضور داشتندکه مقرر شد نسبت به پیشنهاد و ارائه شیوه جدید برای اندازه گیری فقر چند بعدی متناسب با شرایط و داده‌های کشور ایران اقدام کنند.

گفتنی است در جلسه‌ای که با حضور  دکتر میدری معاونت رفاه و خانم وایگند معاون دفتر یونیسف در ایران و  رستمی مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی برگزار شد، پروفسور گوردون شیوه جدید اندازه گیری فقر چند بعدی توافقی را به عنوان شیوه مناسب برای کشور ایران معرفی کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به گفته وی  این شیوه که در 50کشور بویژه کشورهای دارای درآمد متوسط مانند کشور ایران برای اندازه‌گیری فقر چند بعدی به کار می رود دارای مزایای بیشتر و در صد خطای کمتر نسبت به سایر شیوه‌ها است.

لازم به ذکر است، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 27 دی ماه امسال با دعوت از متخصصان و صاحبنظران حوزه فقر در ایران اقدام به برگزاری کارگاه مشورتی با حضور پروفسور گوردون کرده است تا این شیوه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به راه کاری مناسب برای اندازه گیری فقر چند بعدی در ایران دست یافت.

منبع/ایسنا