7

پیش از این تصور می شد لاغری بیماران به علت برداشتن  بخشی از معده است که مواد  اشتها زا بوجود می آورد وایجاد بی اشتهایی  به علت کوچک کردن حجم معده است ، ولی محققان درتحقیق تازه کشف کردند که دلیل لاغری بعد از این گونه خاص از جراحی bariatric، ایجاد تغییری درمتابولیسم  دستگاه گوارش است . آنها متوجه شدند پس از جراحی vertical sleeve gastrectomyیا گاسترکتومی آستین عمودی تغییری در اسیدهای صفراوی صورت می گیرد که می توانند به یک رسپتور هسته ای بنام FXRمتصل شوند. در غیاب FXR، محققین نشان دادند که کاهش وزن و بهبود بیماری دیابت بعد از این جراحی کاهش می یابد. این تحقیقات  توسط محققین  دانشگاه Cincinnatiدر آمریکا با همکاری دانشگاه  Gothenburgدر سوئد و بیمارستان  کودکان Cincinnatiانجام و نتایج آن بصورت آنلاین  درمجله ی Nature (March 26, 2014)منتشر گردید.

 پرفسور Randy seeleyمتخصص غدد، دیابت و متابولیسم درمرکز چاقی ودیابت سین سیناتی می گوید: مباحثات بسیار زیادی درباره ی اندازه ی sleeveیا مقدار کوچک کردن معده وجود دارد. تفکر متعارف این است که کوچکتر کردن معده سبب کاهش وزن بیشتر بیماران می شود زیرا  فضای کمتری برای خوردن مواد غذایی و جا گرفتن آن درمعده باقی می ماند، بنابراین  فرد مجبور به خوردن مقدار کمتری کالری می شود اما در این تحقیق مشخص گردید که علت موفقیت این جراحی درکاهش  وزن تغییراتی است که در اسیدهای صفراوی  بیمار ایجاد می شود.

پرفسور Seeleyمی گوید: این تحقیق اولین شواهد تجربی درباره ی ارزش درمانی روش  VSGرا فراهم نمود که نشان  می دهد ارزش درمانی این روش در نتیجه ی محدودیت مکانیکی معده نیست  بلکه درنتیجه افزایش مقدار اسیدهای صفراوی درجریان خون است که می تواند به گیرنده ی هسته ای FXRمتصل شوند.

او می افزاید: این کشف با حذف گیرنده ی FXRدرموشهای چاقی که تحت جراحی VSGبودند، تایید شد. در این موشها علیرغم کوچکتر شدن کیسه ی معده یا آستین sleeveدر عدم حضور  گیرنده ی FXRکاهش وزنی صورت نگرفت. از آنجائیکه اسیدهای  صفراوی  و رسپتورهای FXR  با جمعیت میکروبی روده اندرکنش و تعامل دارند محققین  به بررسی باکتریهای روده ای  پس از جراحی VSGپرداختند. آنها متوجه ی تغییراتی در باکتریهای روده  پس از این جراحی شدند.

 پرفسور Karen Ryanنویسنده ی ارشد این مقاله می گوید: مهمترین مسئله ، مشاهده ی تغییر در  چند گروه کلیدی از باکتریها بود که قبلاً ارتباط آنها با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مشخص شده است واین تغییرات با گیرنده های FXRو اسیدهای صفراوی  رابطه دارد.

 پرفسور Seeleyمی گوید: دستکاری باکتریهای روده ای  به روشی دیگر ممکن است تأثیری مشابه  با اثر جراحی VSGرا بدون انجام برش واتصال  مجدد ایجاد کند.

اهمیت این پژوهش بررسی درمانهای چاقی ودیابت نوع 2 در آینده است، همانطور که فواید جراحی bariatricبه عنوان روشی برای بهبود اساسی در چاقی و بیماریهای مرتبط با چاقی به اثبات  رسیده است.

پرفسور Seeleyمی افزاید: ما به اندازه ی کافی جراح و میز جراحی برای درمان چاقی اپیدمیک نداریم بنابراین درک نحوه ی تأثیر جراحی bariatricمی تواند راه حل های  بسیار آسان تر  و امکان پذیری تری را به ما معرفی کند.

منبع-http://diabetestma.org