رييس مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گفت: صنعت داروهاي گياهي در ايران نيامند توجه بيشتري است.

محمود رفيعيان به مناسبت هفته پژوهش در گفت وگو با ايرنا افزود: برغم برخورداري ايران ازمنابع طبيعي و گياهان دارويي متنوع، صنعت داروهاي گياهي در كشور رشد نيافته است.
وي اضافه كرد: دولت براي 95 درصد داروها يارانه پرداخت مي كند ولي براي تهيه گياهان دارويي نياز به واردات و تخصيص يارانه نداريم.
به گفته وي،توليد داروهاي گياهي براي شركت هاي توليدكننده مي تواند درآمدزا باشد زيرا مي توان بخشي از توليدات را صادر كرد.
وي از استان چهارمحال و بختياري به عنواني يكي از مناطق غني در زمينه گياهان دارويي ياد كرد و گفت: هم اكنون تحقيقات روي 35 گونه گياهي در حال تصويب براي اجراست.
رفيعيان گفت: در گذشته برخي افراد به تجربه،خواص برخي گياهان دارويي را نام مي بردند درحالي كه امروزه به صورت علمي نيز اين خواص تاييد شده است.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت