رييس مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گفت: صنعت داروهاي گياهي در ايران نيامند توجه بيشتري است.

محمود رفيعيان به مناسبت هفته پژوهش در گفت وگو با ايرنا افزود: برغم برخورداري ايران ازمنابع طبيعي و گياهان دارويي متنوع، صنعت داروهاي گياهي در كشور رشد نيافته است.
وي اضافه كرد: دولت براي 95 درصد داروها يارانه پرداخت مي كند ولي براي تهيه گياهان دارويي نياز به واردات و تخصيص يارانه نداريم.
به گفته وي،توليد داروهاي گياهي براي شركت هاي توليدكننده مي تواند درآمدزا باشد زيرا مي توان بخشي از توليدات را صادر كرد.
وي از استان چهارمحال و بختياري به عنواني يكي از مناطق غني در زمينه گياهان دارويي ياد كرد و گفت: هم اكنون تحقيقات روي 35 گونه گياهي در حال تصويب براي اجراست.
رفيعيان گفت: در گذشته برخي افراد به تجربه،خواص برخي گياهان دارويي را نام مي بردند درحالي كه امروزه به صورت علمي نيز اين خواص تاييد شده است.