4730_orig
خیلی از بیماری های ناشی از اعصاب و عضلات قادرند کودکانرا چنان ناتوان کنند که نتوانند خودشان به خودشان متکی باشند و راه بروند. بعضی از این کودکان  قادرند با کمک پدرو مادر یا برادر و خواهر بزرگتر خود سر جا بایستند و یا حتی چند گامی قدم بردارند. همین کار برای آنها بسیار مهم و ارزشمند است.

اکنون وسیله ای به نام Upsee ارائه شده که میتوان با کمک آن به این بچه ها کمک کرد. مزیت اصلی این وسیله در سادگی ساخت و استفاده از آن است.

این وسیله از یک کمربند و جلیقه و کفش مخصوص بوجود آمده که به کودک و بزرگتر او متصل میشود. کمربند به فرد بزرگسال و جلیقه به کودک متصل میشود. یک کفش دوگانه هم وجود دارد که بزرگسال و بچه با هم آن را میپوشند. بدین وسیله دو نفر به نوعی به هم متصل میشوند. در واقع بچه و بزرگتر او هر دو پا را در یک کفش میکنند که باید با هم راه بروند.

به کمک این وسیله فرد بزرگتر میتواند به کودک کمک کند تا سر پا بایستد و سرپا راه برود. سازندگان این وسیله میگویند به کمک آن میتوان در رشد فیزیکی و روانی بچه بهبودی قابل توجهی حاصل کرد.
منبع-http://www.iranorthoped.ir