رييس انجمن متخصصان داخلي ايران از تشكيل كميته كشوري آنتي بيوتيك تراپي به دنبال افزايش سرانه مصرف آنتي بيوتيك در كشور خبر داد و با بيان اين كه مصرف آنتي‌بيوتيك‌هاي نسل چهارم براي درمان بيماري‌هاي معمولي افزايش يافته، نسبت به مشكلات و پيامدهاي ناشي از آن هشدار داد.

دکتر ايرج خسرونيا در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به افزايش مصرف آنتي بيوتيك در كشور و عوارض ناشي از آن گفت: سرانه مصرف آنتي بيوتيك در كشور ما بيش از ساير كشورهاست. بر اين اساس كميته كشوري آنتي بيوتيك تراپي متشكل از نمايندگاني از وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و تني چند از روساي انجمن‌هاي پزشكي، در كشور ايجاد شده و حدود 20 روز پيش اولين جلسه آن تشكيل شد.

وي تاكيد كرد: در صورت ادامه روند افزايش مصرف آنتي بيوتيك در كشور، مقاومت دارويي حاصل از آن لطماتي را به نسل اول داروهاي آنتي بيوتيك وارد مي‌كند. به اين ترتيب با مقاومت دارويي ايجاد شده، نسل اول داروهاي آنتي بيوتيك (مانند آمپي‌سيلين و پني‌سيلين) براي درمان بيماري‌ها و عفونت‌ها قابل استفاده نيستند. بر اين اساس كميته كشوري آنتي بيوتيك تراپي به منظور جلوگيري از مصرف زياد آنتي بيوتيك (چه خودسرانه و چه با تجويز پزشك) تشكيل شده است.

رييس انجمن متخصصان داخلي ايران با بيان اين كه در حال حاضر مصرف آنتي بيوتيك‌هاي نسل چهارم افزايش يافته است، نسبت به مشكلات ناشي از آن هشدار داد و به ايسنا گفت: آنتي بيوتيك‌هاي نسل چهارم (مانند سفالكسين) علاوه بر آنكه گران قيمت بوده و از خارج كشور وارد مي‌شوند، در درمان برخي بيماري‌هاي معمولي نيز اثر چنداني ندارد. اين آنتي‌بيوتيك‌ها در بيماري‌هاي جدي، عفونت‌هاي بيمارستاني و مقاوم كاربرد دارند. اين در حالي است كه اكنون مشاهده مي‌شود با وجود در دسترس نبودن و همچنين هزينه گزاف، آنتي‌بيوتيك‌هاي نسل چهارم براي بيماري‌هاي معمولي تجويز شده و باعث به وجود آمدن مشكلاتي در آينده مي‌شوند.