يافته‌هاي يك تحقيق در دانشگاه تربيت مدرس نشان داد كه تيبولون اثرات مفيدي بر ماركرها و دانسيته استخوان دارد و مانع از پوكي استخوان در زنان يائسه مي‌شود و بر اين اساس مي‌تواند جايگزين مناسبي براي براي HRT باشد.

در اين پژوهش كه در قالب پايان‌نامه كارشناسي ارشد زينب حيدري، دانش‌آموخته رشته آموزش مامايي انجام شده به بررسي مقايسه‌يي اثر تيبولون وHRT (درمان جايگزينى هورمون) بر دانسيته استخوان و معيارهاي بيوشيميايي باز گردش استخوان بر بهبود علائم يائسگي پرداخته شده است.

يائسگي يكي از مراحل طبيعي زندگي زنان است كه با مشكلات عديده‌اي همراه مي‌باشد. پوكي استخوان از شايع‌ترين اين مشكلات است كه سلامتي زنان را در آينده با خطر مواجه مي‌كند.

به گزارش ایسنا، در اين مطالعه 129 نفر در سه گروه با «تيبولون به همراه كلسيم دي»، «استروژن كنژوكه و مدروكسي پروژسترون استات به همراه كلسيم دي» و «كلسيم دي به تنهايي» تحت درمان قرار گرفتند؛ در ابتداي تحقيق و بعد از شش ماه درمان، فاكتورهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان اندازه‌گيري شد.

همچنين فاكتورهاي سنجش تراكم استخوان مهره‌هاي كمري و گردن فمور در ابتدا و بعد از 9 ماه اندازه‌گيري شد.

در مقايسه بين گروهي، مقايسه ميانگين تغييرات فاكتورهاي سنجش تراكم استخوان مهره‌هاي كمري و گردن فمور و فاكتورهاي بيوشيميايي باز گردش استخوان بين گروه درمان شده با تيبولون و HRT با گروه كنترل در مرحله قبل و بعد از درمان از نظر آماري معنادار است.

از نظر مقايسه ميانگين تغييرات فاكتورهاي سنجش تراكم استخوان مهره‌هاي كمري و گردن فمور و فاكتورهاي بيوشيميايي بازگردش استخوان بين گروه درمان شده با تيبولون و HRT در مرحله قبل و بعد از درمان تفاوت معناداري وجود ندارد.

در مقايسه عوارض بين سه گروه درماني خونريزي، لكه بيني و حساسيت سينه در گروه تيبرلون و كلسيم دي به طور معناداري كمتر از گروه HRT است.

زنان درمان شده با تيبولون و كلسيم دي از مصرف اين داروها نسبت به HRT به طرز معني‌داري رضايتمندي بيشتري دارند و تمايل بيشتري براي مصرف اين داروها در آينده مشاهده مي‌شود.

گفتني است، اين پژوهش به راهنمايي دكتر سعيده ضيايي و با مشاوره دكتر سقراط فقيه زاده در دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد.