میلیون ها نفر از مردم زندگی شان را بر اساس نگاه و حرف مردم میچرخانند.این نوع زندگی یعنی زندگی کردن برای دیگران نه برای خود.انسان میتواند از کمترین داشته هایش هم لذت ببرد اما زمانی که به فکر دیدگاه و نگاه مردم باشیم نمیتوانیم به این داشته برسیم و از آن لذت ببریم.پس باید یاد بگیریم که برای خودمان زندگی کنیم نه دیگران.

دکتر صدیقه دانیالی جامعه شناس گفت: در جامعه یک سری از الگو ها وجود دارند که به عنوان الگوهای برتر در نظر گرفته می شود و برای همه افراد مهم است که جامعه آنها را تأیید کند به همین دلیل است که سعی می کنند که ظاهر زندگیشان را با این الگو ها تنظیم کنند تا تأیید اجتماعی را داشته باشند.