دکترسلام: دانشمندان چسبي ساخته اند كه با موفقيت و بي هيچ خطري واكسن آلزايمر رااز طريق پوست وارد بدن مي كند.

به نقل از پايگاه خبري بي بي سي: پژوهشگران دانشگاه”سوت فلوريدا” معتقدند چسبي ساخته اند كه مي تواند پلاك هاي آسيب زننده به مغز را در موش ها از بين ببرد.
همچنين اين روش مي تواند يك راه ساده تر براي حفاظت از افراد در برابر بيماري آلزايمر باشد.
بنابراين گزارش اين واكسن پوستي از طريق تحريك سيستم ايمني بدن به تشخيص پروتئين بتا آميلوئيد، كه در مغز تجمع يافته باعث بيماري آلزايمر مي شود، و حمله به آن عمل مي كند .