يافته‌هاي پژوهشگر دانشگاه تربيت مدرس نشان داد كه تزريق كورتيكوسترون به صورت وابسته به دور سبب افزايش تثبيت حافظه ترس شرطي شده مي‌شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از روابط عمومي دانشگاه تربيت مدرس، در طي فرايند به خاطر‌آوري، حافظه مجددا ناپايدار شده و مراحل تثبيت مجدد (Reconsolidation) را طي مي‌كند. كتانه ابراري دانش‌آموخته دكتراي فيزيولوژي در پژوهشي به بررسي رفتاري و الكتروفيزيولوژيك گلوكوكورتيكوئيدها در فرآيند‌هاي تثبيت و تثبيت مجدد حافظه در يك مدل شرطي پرداخت.
با توجه به دخالت هورمونهاي استرس در تثبيت اطلاعات تازه در بخش نخست اين مطالعه موشهاي نر صحرايي با استفاده از شوك متوسط آموزش ديدند. بلافاصله پس از آموزش، حيوان كورتيكوسترون دريافت كرد. 24 ساعت بعد آزمون به خاطر آوري انجام شد و مدت زماني كه در طي 5 دقيقه حيوان در حالت بي‌حركت (Freezing) به سر مي‌برد ثبت شد. نتايج نشان داد كه كورتيكوسترون با دوز 3 ميلي گرم تثبيت حافظه را مي‌افزايد.
در بخش دوم تحقيق، براي ايجاد حافظه متوسط دو شوك و براي حافظه قوي 8 شوك الكتريكي اعما شد. 24 ساعت بعد فعال شدن حافظه صورت گرفت. بلافاصله بعد از آن كورتيكوسترون با دوزهاي مختلف تزريق و 1، 7 و 14 روز بعد از فعال‌سازي، آزمون به خاطر‌آوري انجام شد. نتايج نشان داد كه كورتيكوسترون بعد از فعال‌سازي حافظه سبب اختلاف موقت به خاطر‌آوري حافظه قوي مي‌شود ولي بر حافظه متوسط اثري ندارد و اثرات كورتيكوسترون با شوك يادآورنده تعديل مي‌شود.
در واپسين بخش اين پژوهش، اثر دوز افزايش دهنده تثبيت حافظه كورتيكوسترون بر تحريك پذيري نورون‌ها و LTP در هيپوكمپ بررسي شد. بعد از انجام آزمون به خاطرآوري در آزمايش تثبيت حافظه، حيوان با اورتان بيهوش و الكترود تحريك در مسير پرفورانت PP قرار مي‌گرفت و با تك‌موجهاي مربعي تحريك مي‌شد. نتايج نشان داد كه سيستم ترس شرطي موجب افزايش تحريك پذيري و LTP در حيواناتي شد كه با دريافت كورتيكوسترون، حافظه ترس افزايش يافته نسبت به گروه كنترل شدند.
يافته‌هاي اصلي اين پژوهش را مي‌توان تزريق كورتيكوسترون به صورت وابسته به دوز سبب افزايش تثبيت حافظه ترس شرطي شده مي‌شود، تزريق كورتيكوسترون بعد از فعال‌سازي حافظه سبب اختلال موقتي به خاطر‌آوري حافظه قوي مي‌شود ولي بر حافظه متوسط اثري ندارد و احتمالا اين اثر از طريق افزايش خاموشي حافظه است، كورتيكوسترون به واسطه افزايش تحريك‌پذيري و LTP در نورون‌هاي هيپوكمپ، موجب افزايش تثبيت حافظه مي‌شود، تشكيل مي‌دهند، عنوان كرد.
اين تحقيق در قالب رسانه دكتراي تخصصي كتانه ابراري با راهنمايي علي رشيدي‌پور در دانشكه علوم پزشكي دانشگاه انجام شد.