شمار افراد معلول در جامعه بسیار زیاد است. یکی از عدیده مشکلات افراد معلول برقراری ارتباط با سایر افراد است؛ عده ای از افراد معلول مانند افراد قطع نخاعی قادر به انجام کوچک ترین حرکتی نیستند. به همین سبب ایجاد ارتباط با این افراد می تواند کمک بزرگی به برطرف کردن نیاز های این افراد باشد. با دکتر سلام همراه باشید.

پژوهشگران پس از 15 سال بررسی و نظارت در افراد دچار قطع کامل نخاع که حتی نمی توانند پلک های خودرا تکان دهند راهی پیدا کرده اند که می توانند افکار و احساسات این افراد با بفهمند.

پژوهشگران در سوئیس در تلاش خود با بررسی های سطح اکسیژن در خون یک فرد که دچار بی حسی کامل بدن است به این نتیجه رسیدند که میزان اکسیژن در خون در مغز می تواند راهی برای ترجمه و در ک افکار افراد دچار بی حسی کامل بدن باشد.در مدت طولانی با ثبت میزان واکنش خون و امواج مغزی در بدن ثبت آن و با رایانه های هوشمند امکان برقراری ارتباط و مکالمه دقیق با افراد دچار بی حسی مطلق ممکن شده است.این تلاش که هنوز پس از 15 سال تلاش ادامه دارد امیدوار است که در آینده امکان برقراری ارتباط با افراد دچار بیماری های پیرفته ام اس سکته مغزی و صدمات شدید نخاعی ممکن شود.

منبع: ساعت 24