خانواده سالم

از قدیم گفته اند:”مادرو ببین دخترو ببین”.این جمله دلالت بر خیلی موضوعات دارد و در واقع حقیقت است.خانواده سالم در نظر دختر و پسر خیلی اهمیت دارد و این اهمیت به حدی است که اگر خانواده مورد پسند قرار نگیرد دیگر پسر یا دختر کمتر به چشم می آید.دختران و پسران در انتخاب خانواده سالم چه ملاک هایی دارند؟

این پژوهش با هدف بررسی اولویت های ملاک خانواده سالم در دختران و پسران انجام شد؛ بدین وسیله 169 دانشجو (75 نفر دختر و 94 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و با استفاده از پرسشنامۀ ملاک خانواده سالم بررسی شدند که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و داده های پژوهش با استفاده از آزمون های فریدمن و خی‌دو تحلیل شد. یافته‌ها حاکی بود که بین دختران و پسران در بیشتر ملاک های خانواده سالم تفاوت معناداری وجود دارد. در مطالعه حاضر این الگوها و دلالت های آنها مورد بحث قرار گرفته است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که شناسایی ملاک های خانواده سالم از دیدگاه دختران و پسران دانشجو می تواند در شناخت ما از ملاک های خانواده سالم و در نهایت در ارتقای سطح ساختار خانواده ها در جامعه مفید باشد.

منبع : فارس نیوز