4747_orig
بر اساس جدیدترین پژوهشهایی که نتایج آن در سمینار جهانی استئوپروز، استئوآرتریت و امراض استخوانی- عضلانی بیان شده، در پسر بچه ها هرچقدر اندازه  استفاده از تلویزیون و کامپیوتر زیادتر باشد تراکم استخوان کمتر میشود.

رشد استخوانی از بدو تولد شروع شده و تا سنین نوجوانی ادامه میابد و اواخر دهه دوم عمر به حداکثر خود میرسد. وضعیت تغذیه و سطح فعالیت بدنی مهمترین عوامل تاثیرگذار در این رشد هستند و نگرانی های فزاینده ای وجود دارد مبنی براینکه زندگی بی تحرک بر سلامت استخوانی نوجوانان اثرات نامطلوبی بجای خواهد گذاشت.

مطالعه ذکر شده در نروژ و بر روی 463 دختر و 484 پسر در سنین 18-15 سال انجام شد. تراکم استخوانی در ناحیه لگن تمامی افراد مورد مطالعه به توسط روش DXA صورت گرفته و روش زندگی آنها از طریق پرسشنامه هایی بررسی شد. در این پرسشنامه ها در مورد ساعانی که فرد در هر هفته در مقابل تلویزیون و کامپیوتر بود و همچنین در مورد فعالیت های بدنی و ورزشی سوالاتی وجود داشت.

مطالعه نشان داد که ساعات استفاده از کامپیوتر در پسران بیش از دختران بوده و در پسران هرچه این ساعات بیشتر میشد تراکم استخوانی کم و وزن افزایش میافت.

منبع-http://www.iranorthoped.ir